บัตรคนจนเฮ เตรียมรับเงิน 3500 บาท อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

อี กหนึ่งข่าวสารดีๆ สำห รับผู้ที่กำลังรอคอยมาตราการเยียวย าจากรัฐบาล

หลั งจากที่รัฐได้มีมาตราการแจกเงินเยียวยาให้กั บผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ในช่ วงนี้

ทำใ ห้มีประชาชนหลายคนต่างให้ความสนใจกับโคร งการนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกับผู้ที่ต้อ งการความช่วยเหลือ

โดยโคร งการ เราชนะ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ที่ได้รับเงิ นอัตโนมัติ กับกลุ่มที่ต้องลงทะเบีย นเพื่อพิจารณาผล

สำห รับ 2 กลุ่มที่ไม่ต้ องลงทะเบี ยน

  1. ก ลุ่มที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้า นสิทธิ์
  2. กลุ่ มที่ใช้สิทธิ์ค นละครึ่ง ไม่เกิน 15 ล้า นสิทธิ์

กลุ่ มที่ 1 ผู้ถือบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ

กลุ่ มนี้จะมีจำนวนผู้ได้รับสิ ทธิ์ประมาณ 14 ล้านคน โดยที่รัฐบาลจะนำฐ านข้อมูลเก่าที่มีอยู่แล้ว

อ อกมาพิจารณา แต่ยังไม่ได้ส รุปว่าจะจ่ายเงินในรูปแบบใ ด โดยมี 2 รูปแบบดังนี้

  1. จ่าย เงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร แบ บเดียวกันกับตอนที่จ่ายเงินเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐจำนวน 3,000 บาท ในวันที่ 4 ก.ค. 2563
  2. จ่า ยเงินโดนการโอนเข้าบัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐในเมนู e-Money และสามารถนำม ากดที่ตู้ ATM เป็นเงินสดได้

กลุ่ มที่ 2 ผู้ที่ลงท ะเบียนและได้รับสิทธิ์คนละค รึ่ง

สำหรั บผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ งทั้งเฟส 1 และ เฟส 2 จำนวนไม่เกิ น 15 ล้านสิทธิ์

จะไ ด้รับการพิจารณาคุณส มบัติในการลงทะเบียนเราช นะมีดังนี้

  1. ต้ องไม่เป็นข้ าราชการ หรือ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ
  2. ต้อ งไม่เป็นผู้ปร ะตนใน ม.33
  3. ต้ องไม่เป็นผู้ที่มีฐ านะร่ำรวย หรือเสียภาษีเกิ น xxx,xxx บาทต่อปี
  4. ต้ องไม่ทับซ้อนกับก ลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวย าอื่นๆ (จะได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

ตั วอย่างที่ 1 หากเป็นผู้ได้รั บสิทธิ์ คนละครึ่ง แต่มีอาชีพเป็ นข้าราชการ

จ ะไม่ได้รับสิทธิ์เร าชนะ 3,500 บาท

ตั วอย่างที่ 2 หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ คน ละครึ่ง และประกอบ อาชีพอิสระ

จะไ ด้รับสิทธิ์เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น (เลือกรับเงินเยียวยาได้เพียง 1 สิทธิ์)

รู ปแบบการจ่ายเงินเยียวยาคาดว่าน่ าจะเป็นการโอนเข้าสู่ร ะบบ G-Wallet

ขอ งแอปเป๋าตัง และสามารถโอนไปยั งบัญชีธนาคารใดก็ไ ด้