บัตรคนจน เตรียมเฮ เงินเข้ารวดเดียว 4 เด้ง เดือนมกราคม 64 นี้

เรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวที่ชาวเน็ตต่างเข้าพูดถึงกันเมื่อเร็วๆนี้ สำหรั บผู้ที่มีสิท ธิในบัตรสวั สดิการแห่งรัฐหรือ บัตรค นจน สาม ารถเช็กสิทธิได้แล้ว สำห รับเดือน มกร าคม 2564 นี้

ซึ่งรัฐจะม อบเงินอุดหนุ นอย่างไรนั้น โดยผู้มีสิ ทธิจะได้รับเงินโอ นเข้าบัตรคนจ น รายละเอียดจะมีอะไรบ้ าง

สาม ารถสอบถามได้ที่ คอลเซ นเตอร์ บัตรคนจน เบอรโทรศัพท์ 02-10923-45 ทุ กวันในเวลาทำก าร 08.30 – 17.30 นาฬิกา (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

ซึ่งผู้ที่ถื อบัตรคนจนจะต้องมีรา ยได้ต่อปีไม่เกิน 30,000บาท ไดรับเงิ นอุดหนุน 300 บาทต่ อเดือน

แต่หา กมีรายได้ต่อปีเกิน 30,000 บาทจะได้รั บเงินอุดหนุน 200 บาทต่อเดือน

แต่วงเงินที่ท่านได้รับนั้น ไม่สาม ารถกดเป็นเงินสดได้ แต่สามารถนำไปใช้ที่ร้ านธงฟ้าประชารัฐ

หรือร้ านที่รับเงินผ่านแอพพลิเคชัน ถุ งเงินประชารัฐ

เมื่อไม่นานมานี้ น างสาว วิล าวรรณ พย านน้อย รอ งอธิบดีรมบัญชีกลาง และโ ฆษกกรมบัญชีกล าง กล่ าวว่า

ตามที่ ครม. มีมติให้เพิ่ม เบี้ยผู้ที่ไม่สาม ารถช่วยเหลื อตัวเองได้ เป็นจำน วนเงิน 1000 บาท
ตั้งแ ต่เดือน ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ซึ่งเงินอุ ดหนุนนี้

 1. สำห รับผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไ ม่ได้ ที่มีอายุ 18 ปีล งมาและผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ได้รั บเงิน 1000 บาทต่อเดือน เท่ากันทุกเดือน (เป็นสิทธิที่เพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งสิ้น)
 2. แต่สำห รับผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไ ม่ได้ อายุ 18 ปีขึ้นป แ ต่ท่านยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะค งได้รับเงินช่วยเหลือเท่าเดิม ต่อเดือน คือ 800 บาท

ซึ่งเดือน พ.ย. 2563 กร มบัญชีกลาง ได้ทำการโอนเงินผู้ที่ไม่สามารถช่ วยเหลือตัวเองได้เข้ าบัญชีตามสิทธิเป็นที่เรีย บร้อย

โดยวันที่ 10 พ.ย. 2563 สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเพิ่ มเติมนั้นจะได้รับเงินอุ ดหนุนเพิ่มจากเดิม

โดยกร มบัญชีกลางจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 22 ม.ค. 63

แล ะจะดำเนินการโอนเงินเข้ าบัตร ทุกวันที่ 22 ของเดือน ระหว่างเดื อน พ.ย. 63 – ก.ย. 64

หากมีข้อซักถาม ติ ดต่อได้ที่ คอลเซนเตอร์ กรมบัญชีกล าง เบอร์โทรศัพท์ 02-27064-00

 • กำ หน ดก าร ที่ 1 ม.ค. 2564
 1. เบี้ ยอุดหนุนชำร ะสินค้า 200-300 บาทต่ อคน ต่อเดือน จะใช้แ ทนเงินสดไม่ได้

ผู้มีสิทธิรั บเบี้ยอุดหนุ น : ผู้ที่ทำการลงทะเบียนและมีบั ตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. เบี้ ยค่ารถสาธารณะ จะใช้แท นเงินสดไ ม่ได้

ผู้มีสิ ทธิรับเบี้ยอุดหนุน : ผู้ที่ทำก ารลงทะเบียนและมีบัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐ แบ่งเป็น

 • ค่ าเดินทางใช้โดยส ารรถเมล์ รถไฟฟ้า เดื อนละ 500 บาท (จ่ายกับระบบ e-Ticket)
 • ค่ าเดินทางใช้โดยส ารรถ บขส. เดื อนละ 500 บาท
 • ค่ าเดินทางใช้โดยส ารรถไฟ เดื อนละ 500 บาท

3. เงิ นส่วนลดซื้ อก๊า ซหุงต้ม

ส่ วนลดซื้อก๊ าซหุงต้ม ที่ทางรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐทุกคน คนละ 45 บ าทต่อ 3 เดือน
ใช้สิทธิกับร้ านที่ร่ วมรายการเท่านั้น และจะถูกยกเลิกห ากไม่ใช้สิทธิภ ายใน 90 วัน

 • กำห นดก าร ที่ 15 ม.ค. 2564
 1. ผู้มีสิทธิรั บเงิ นคืนภ าษี 5%

หากผู้ถื อบัตรเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐ ก็จะมีก ารคืนภาษี 5 % เข้าในบัตรอีกด้วย

ซึ่งจำนวนนี้ยังนำบั ตรคนจนกดเงินส ดออกมาใช้จ่ายได้

และใช้ชำร ะค่าอุปโภค บริโภคในร้านธงฟ้าที่ร่ วมรายก ารได้เช่นกัน ยกตัวอย่ าง เช่น

ชำร ะเงินผ่านบัตรฯ 100 บาท รับคืนภ าษี 5% เข้าบัตรฯ จำน วนเงิน 5 บาท

ชำร ะเงินผ่านบัตรฯ 500 บาท รับคืนภ าษี 5% เข้าบัตรฯ จำน วนเงิน 25 บาท

ชำร ะเงินผ่านบัตรฯ 1,000 บาท รับคืนภ าษี 5% เข้าบัตรฯ จำน วนเงิน 50 บาท

 • กำห นดกา ร ที่ 18 ม.ค. 2564
 1. ค่ าไฟฟ้ า ไม่เกินเดือนล ะ 230 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน

ผู้มีสิทธิรั บเงินอุดหนุ นค่าไฟฟ้า ไม่เกินเดื อนละ 230 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน ภายใน 11 เดือน โดยเริ่ม ต.ค. 62 – ก.ย. 63

ผู้มีสิทธิรั บเบี้ยอุ ดหนุน : ต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิ นเกณฑ์ที่กำหนด และได้ล งทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

ผู้ที่ยั งไม่ละทะเบียน ส ามารถเข้าไปสมั ครได้ที่นี่

ก ารไฟฟ้ านครหล วง www.mea.or.th

เว็ บไซต์การไฟฟ้าส่ วนภูมิภ าค www.pea.co.th

2. ค่ าน้ำประป า ไม่เกินเดือนล ะ 100 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน

ผู้มีสิทธิรั บเงินอุดหนุนค่ าน้ำประป า ไม่เกินเดือนละ 100 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน ภายใน 11 เดือน โดยเริ่ม ต.ค. 62 – ก.ย 63

ผู้มีสิทธิรับ เบี้ ยอุดหนุน : ต้องใช้น้ำประป าไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์เรียบร้อย

ทั้งนี้ทั้งนั้น 2 สิทธิ์นี้ เป็นก ารต่อระยะเวล าขอ งโครงการ ภายใน 11 เดือน โดยเริ่ มต.ค. 63 ถึงก.ย 64

 • กำ ห นดก าร ที่ 18 ม.ค. 2564
 1. เบี้ ยอุดหนุนผู้พิ ก า ร รัฐช่ว ยเหลือเพิ่ มเติม 200 บาท

ซึ่งผู้พิก า รที่มีอา ยุต่ำกว่า 18 ปี จะไ ด้รับเดือนละ 1,000 บาท(จากเดิมเดือนละ 800 บาท) และผู้พิการที่มีอ ายุ 18 ปีขึ้นไป

และมี บัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ ยความพิกา รเพิ่มเดือนละ 200 บาท ทว่า กร มบัญชีกล างได้กำหนดวันจ่ ายเบี้ยความพิก า ร

เข้าบัตรสวัสดิการแ ห่งรัฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประม าณวันที่ 22 ของทุก ๆ เดือน โดยเ ริ่มตั้งแต่เดือนพ.ย 63 ถึง ก.ย. 64

สามารถสอบถามรายล ะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คอ ลเซนเตอร์ของกรมบัญชีกล าง เบอร์โท รศัพท์ 02-27064-00