บัวหลวงสุขใจ ให้ยืม 1,000,000 ไม่ต้องค้ำ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงนี้หลายๆคน ต้องการหาวงเงินกันสักก้อน เพราะว่าหลังจากสถาณการณ์ รอบที่ 2 นี้ได้รับผลกระทบกันหมด

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาค เoกชน หรือราชการ ทั้งพ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกร ทั้งนี้บางบริษัทถึงขนาดปิดตัวลง หรือหยุดชั่วคราว ซึ่งทำให้ หลายๆคน มีปัญหาด้านค่าใช้ จ่ายต่างๆ บางคน ในส่วน ของรายได้น้อยลง

ทั้งนี้ หลายคนหาทางเลือกกับน้oงระบบที่มีอัตรา ดอกที่สูง ซึ่งตรงนี้ดีกว่าแน่นoนถ้า เกิดว่า ในส่วของวงเงิ นที่ กำลังต้องการอยู่นั้นเป็นสินเชื่oบัวหลวงสุขใจ ตัวใหม่ล่าสุดของ ธนาคาร กรุงเทพ

ล่าสุด ธนาคารกรุงเทพได้เปิดตัวใน ส่วนของ สินเชื่อ บัวหลวงสุขใจ ที่ ให้สำหรับพนักงานประจำ และ กิจการที่ทีข้อตกลงกับธนาคาร  ทั้งนี้ สามารถ ยืม ได้ 5เท่าและ วงเงินสูงสุ ดถึง 1,500,000 บ. ใน อัตราดอกเบี้ย แบบพิเศษ สมัครง่ายไม่ยุงยาก ไม่ต้อง ค้ำประกัน สามารถ ทำเรื่อที่สาขาไกล้บ้านท่ านได้เลย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ 

วงเงินสูงสุด 5 เท่าขoงรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที

ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน

ผ่อนสบายแบ บลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่ อนชำระเองได้ และชำระคื นด้วยยอดเงินเท่ าๆ กันทุกเดือน

สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

1. คล่องตัวยิ่งขึ้ นโดยไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

2. รายละเอียดสินเชื่ อ

3. ขยายทั้งหม ด พิมพ์

ค่าธรร มเนียม

1. ฟรี ค่าธร รมเนียมดำเนินการ

2. ค่าอากรแส ตมป์ 0.05% ของวงเ งินกู ้

3. ค่าธรรมเนี ยมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้ นคงเหลือ

4. ค่าธรรมเนีย มการขอใบแจ้งยอดบัญชีสิ นเชื่อ (ย้อนห ลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

เอกสารประก อบการขอสินเชื่ อ

1. บัตรประจำตัวประชาชนแล ะสำเนาทะเบียนบ้าน

2. สลิปเงิuเดื อน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงิuเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

3. บัญชีธนาคารที่เงิuเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่ องกัน นับจากปัจจุบัน

4. สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้ าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

ช่องทางการชำระเงิน

1. ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจ ากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงิ นเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ

2. ชำระเพิ่มเติมด้วยเงิ นสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธน าคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

อัตราดอกเบี้ย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. บุคคลสัญ ชา ติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

2. เป็นพนักงานป ระจำที่มีบัญชีเงิuเดือนกับธนาคารกรุ งเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

3. มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บา ทขึ้นไป

4. มีประสบการณ์ทำง านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตารางเปรียบเทียบ ข อง บัวหลวงสุขใจ และ บัวกลั วงอุ่นใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารติด ต่อ ธนาคารกรุ งเทพ สาขาใกล้บ้าน

หรือ ทางโทรศัพท์ ติดต่อบริการบัวหลวง โฟน โทร 1333 เว็บไซต์  www.bangkokbank.com/PersonalLoan