บัวหลวงสุขใจ ให้ยืม 150,000 เพื่อสภาพคล่อง ผ่อนสบายๆงวดละ 4,000 ไม่มีค้ำ สมัครเลย

ด้วยภาระหน้าที่ในปัจจุบันที่เร่งรีบและมีการแข่งขันสูงหลายท่านจึงมองหาความสะดวกสบายหรือเงินทุนหมุนเวียนในการใช้ชีวิตเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความเป็นอยู่มากสุขสบายยิ่งขึ้น โดยเมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารกรุงเทพ เปิดโครงการสินเชื่อบัวหลวงสุขใจให้ทุกท่านสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างอิสระ แถมยังชำระคืนสบาย ๆ นานถึง 60 เดือนอีกด้วย

รายละเอียดสินเชื่อ

 1. เงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที
 2. ชำระคืน สบาย ๆ สูงสุด 60 เดือน ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่า ๆ กันทุกเดือน
 3. สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียม

 1. ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ
 2. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 3. ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
 4. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
 • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
 • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงิน (บาท) ไม่เกิน 30,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 23%
 • วงเงิน (บาท) 30,001 – 100,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 21%
 • วงเงิน (บาท) 100,001 – 200,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 20%
 • วงเงิน (บาท) 200,001 – 300,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 18%
 • วงเงิน (บาท) 300,001 – 1,000,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 16%

เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เท่ากับ 28% ต่อปี
เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป เท่ากับ 25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกิน 3% ต่อปี ของยอดเงินต้นในค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ในการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ข้างต้น มีระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 2. เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
 3. มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333 หรือ เว็บไซต์ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal