ปฏิทินโอนเงิน เราชนะ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบ อกว่า ในช่วสถาณการแบบนี้ ทางรั ฐบาลได้ ออกโครงการเพื่ อช่วย เหลือปร ะชาชนมาหลายโ ครงการ

ซึงโครงการล่ าสุดที่กำลังได้รับค วามสนใจกันมา กในขณะนี้ ก็คื อโครงการเ ราชนะ เป็นโครงการที่ถือว่าดีอี กหนึ่งโครงการ โดยช่ว ยเหลือคนที่ประสบปัญหาทั้งประเทศ

ล่าสุด วั นที่ 28 มก ราคม 2564    สำนักประชาสัม พันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพั นธ์ ได้โพสต์ตาร างรับเงิน 7,000 บาท

โด ยระบุข้อควา มว่า มาแล้วจ้ า ปฏิทินโอนเงิ นเยียวย า  เราชนะ เข้าบัตรสวั สดิการแห่งรัฐ

รายได้ไ ม่เกิน 3 หมื่น (ต่อปี) ได้รับ 675 บ.

รายได้ไม่เกิน 1 แสน (ต่อปี) ได้รับ 700 บ.

สาม ารถใช้ได้ถึง 31 พ.ค.64 ทั้งร้านค้ าธงฟ้าที่รูดบัตรและร้านค้าที่ใช้แอปถุ งเงิน สแกนบั ตร (พัฒนาจากโครงกา รคนละครึ่ง)

สำห รับเงินประจำเดือ นที่โอนเข้าบัตร ท่านยังค งได้รับเหมือนเดิม

 

โพ สต์ดังก ล่าว

ภาพ จาก เพจเฟ ซบุ๊ก สำ นักประชาสั มพันธ์เข ต 7 กรมประชาสัมพั นธ์

ภา พจาก เพ จเฟ ซบุ๊ก  สำนักประชาสัมพั นธ์เขต 7 กรมประชาสัมพัน ธ์