ประกันสังคมมาตรา 33 จ่อได้ถึงคนละ 5,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า เป็นม าตรการที่ทางรั ฐ ช่วยเหลือคนทั้งประเทศจริงๆ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายอา คม เติ มพิท ย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง เผยว่า ในตอนนี้ ทางกระทรวงการค ลังและกระทรวงแรงงาน

โดยไ ด้เริ่มมีการห ารือแล้ว เกี่ยวกั บการเยียวย า ให้กับผู้ที่อ ยู่ในประกั นสังคมม าตรา 33 โ ดยตอนนี้กำลั งอยู่ในช่วงพิจ ารณารายละเอี ยดและเคาะวงเงินกันอยู่

ทั้งนี้ รูปแ บบการจ่ายเงิน คาดว่าอาจจ ะคล้ายโคร งการ เราชนะ ที่จ่ายเงินผ่า นแอปพลิเคชัน โดยก ารจ่ายเยียวยาตามฐ านข้อมูลขอ งสำนักงานประกันสั งคม

ซที่จะนำมาปร ะยุกต์กับการจ่ ายเงินของกระทร วงการคลัง ส่วนเรื่ องการแจกเ งินสดนั้น ตอนนี้ยั งไม่ทราบ


ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการก ระทรวงแรงงาน เผย ว่า ผู้ประกันตนในระบบประกันสังค มมีทั้งหมดประ มาณ 11 ล้านคน เ ป็นผู้ประกันตนตามมาตร า 33 ประมาณ 9.2-9.5 ล้านคน

โดยเบื้องต้นคาดว่า อาจจะเยียวย าแต่ละคนด้วยเงินคนละ 4,000-5,000 บาท ทยอยจ่ายเ ป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

โดยคิดจากฐานม าตรการช่วยเห ลือของกระทรวงแรงงานก่อนหน้ านี้ เช่น อาจจะลดก ารส่งเงินประกันสั งคม

ซึ่งผู้ที่จะได้รับมาตรการนี้ จะต้อ งมี คุณสมบัติเบื้องต้ นคือ สัญชาติไ ทย, ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาทต่ อปี และมีเงินฝา กไม่เกิน 5 แสนบาท รวมทุกบั ญชี

ทั้งนี้ รูปแบบการจ่ ายเงิน คาดว่าอาจจะคล้ายโครงการ เราชนะ ที่จ่า ยเงินผ่านแอปพลิเคชัน โด ยการจ่ายเยียวยาตามฐานข้อ มูลข องสำนักงานประกันสังค มอาจจะเยียวย า

แ ต่ละคนด้ วยเงินคนละ 4,000-5,000 บาท ทยอยจ่ ายเป็นสัปดาห์ สั ปดาห์ละ 1,000 บาท