ประกันสังคม เปิดเงื่อนไข ทายาทรับเงินบำเหน็จเพิ่ม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศ ทั้งลูกจ่างช่วคราว และ พนักงานประจำต่างให้ความสนใจกันอย่างมากในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ดีจริงจากประกันสังคม

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. เพจสำนักงานประกันสังคมแจ้งข้อมูลเรื่อง ประกันสังคมอัปสิทธิบำนาญชราภาพ หากผู้ประกันตนจากไป ทายาทได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ

ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39

ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

 

ทายาทสามารถรับเงินได้ 3 กรณี

กรณีที่ 1

กรณีรับเงินบำนาญชราภาพ

ต่อมาเสียภายใน 60 เดือน (นับจากเดือนที่รับบำนาญ)

ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = จำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสีย x จำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน

กรณีที่ 2

กรณีผู้ประกันตนกลับไปเป็นผู้ประกันตน และต่อมาเสีย (ได้รับเงินบำนาญไม่เกิน 60 เดือน)

ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = จำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับก่อนกลับไปเป็นผู้ประกันตน x จำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน

 

กรณีที่ 3

แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีรับเงินชราภาพก่อนบังคับใช้กฎกระทรวง แต่ยังไม่ครบ 60 เดือน

ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = เดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน

กรณีรับเงินชราภาพมาแล้วเหลือน้อยกว่า 10 เดือน

ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = เงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสีย x 10 เท่า