ประกาศลงทะเบียนจอง ซิโนฟาร์มครั้งที่ 3 ทั้งหมด100,000 สิทธิ์ สำหรับ บุคคลทั่วไป

เรียกว่าเป็นอีกข่าวดีของใครหลายๆคนโดยเฉพาะชาวไทยทั้งหลายที่ต้องการฉี ดวัคซีนป้อ งกันCV-19 เมื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซี น sinopharm สำหรับบุคคลทั่วไปรอบที่ 3 ทั้งสิ้น 10,000 บาทภายในวันพุธที่ 11 ส.ค 2564 โดยรายละเอียดดังนี้

– เวลา 08.18 น. เปิดระบบลงทะเบียน

– เวลา 14.00 น. เปิดระบบการจองวั คซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 3 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวั คซีน เลือกโรงพย าบาล เลือกวันนัดฉี ดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 14.00 น.

ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียน

โดยอัตโนมัติและท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง หากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวั คซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง

1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

อย่าลืมอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ: อัตราค่าวั คซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวั คซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉี ดวั คซีนได้ทันทีเท่านั้น

ลงทะเบียนจองวั คซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉี ดวั คซีนเท่านั้น คนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ภายหลังจากชำระเงินค่าวั คซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

เลือกวันเข้ารับการฉี ดในโรงพย าบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564