ปรับเงินเดือนคนเก็บขยะท้องถิ่น

สำหรับเงินเดือนของพนักงาน เทศบาลนันถือได้ว่าก่อนหน้านนั้นค่อนข้างที่จะน้อยซึ่งในส่วนของ ค่าใช่จ่ายต่างๆในตอนนี้นั้น ต้องบอกว่า ค่ออนข่างสูงสูงจริงๆ ทั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวงที่ดีและ น่าสนใจจริงๆ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งสำหรับพนักงานเก็บขะนั้นถือไดด้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ทำเพื่อสังคมจริงๆ

 

ล่าสุด กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น (กสถ.) แจ้งว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และในฐานะประธาน คณะกรรมการกลางกรรมการกลางข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ระดับ ( อบจ. เทศบาล และ อบต.) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกลาง 3 ฉบับว่าด้วย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 มีหลักการเพื่อให้กลุ่มพนักงานจ้าง เช่น พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับอัตราการจ่ายเงินเพิ่ม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะความเสี่ย งภัยต่อสุขภาพ

 

ประกอบด้วย พนักงานจ้าง กลุ่มงานขุดลอกท่อระบายนํ้า ขับรถบรรทุกสูบ ดูดหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล มูลฝอยติดเชื้อ งานประจำรถสิ่งปฏิกูล อัตราเดือนละไม่เกิน 2,500 บาท พนักงานจ้างกลุ่มงานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย เรือบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หรือรถตักขยะมูลฝอย และคนงานประจำรถและเรือขยะบรรทุกเก็บขยะมูลฝอยอัตราเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท และพนักงานจ้าง กลุ่มงานจัดเก็บ และกวาดขยะมูลฝอย รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์หรือหน่วยกำจัดขยะมูลฝอยอัตรา เดือนละไม่เกิน 1,500 บาท

ทั้งนี้ วิธีการจ่ายเงินเพิ่ม ให้จ่ายตามระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงที่สัญญาจ้างกำหนด และหากในเดือนใดมีวันที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา ก็ให้จ่ายเงินเพิ่มตามสัดส่วนจำนวนวันของเดือนนั้น ปัจจุบันพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ในกลุ่มงานดังกล่าวของ อปท. จะมีอัตรา เงินเดือนระหว่าง 9,000- 18,000 บาท และมีสวัสดิการเทียบเท่า พนักงานจ้างโดยอัตราดังกล่าว เป็นคนละส่วนกับลูกจ้างชั่วคราว กทม. หรือ ลูกจ้างของภาคเอกชน ที่ได้รับสัมปทานในการจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลของ อปท.

ด้าน นายปิยะ คังกัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไป การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุว่าประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ เพื่อให้พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพตามลักษณะงานต่าง ๆ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม มีหลักการสรุปคือ ให้พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัย ต่อสุขภาพมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มฯ

 

อัตราการจ่ายเงินเพิ่ม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ดังนี้ 1. งานขุดลอกท่อระบายน้ำ ขับรถบรรทุกสูบ ดูดหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานประจำรถสิ่งปฏิกูล อัตราเดือนละไม่เกิน 2,500 บาท ,2.งานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย เรือบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หรือรถตักขยะมูลฝอย และคนงานประจำรถและเรือขยะบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย อัตราเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท,3.งานจัดเก็บ และกวาดขยะมูลฝอย รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์หรือหน่วยกำจัดขยะมูลฝอย อัตราเดือนละไม่เกิน 1,500 บาท วิธีการจ่ายเงินเพิ่มให้จ่ายตามระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงที่สัญญาจ้างกำหนด และหากในเดือนใดมีวันที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามสัญญาก็ให้จ่ายเงินเพิ่มตามสัดส่วนจำนวนวันของเดือนนั้น

 

ในขณะที่ผู้บริหารท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระบุว่า ประกาศดังกล่าว จะทำให้ อปท. สามารถดำเนินการตามระเบียบได้ง่าย ถูกต้อง ซึ่งพนักงานในกลุ่มนี้ นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับประจำแล้ว ยังมีรายได้พิเศษ จากการคัดแยกขยะไปขายตามร้านรับซื้อ บาง อปท.ก็จะลงเป็นกองกลาง นำมาจัดสรรปันส่วนตามความเหมาะสม บางพื้นที่ ให้สิทธิรถคนเก็บแต่ละรอบเวร เป็นรายได้ที่จัดแบ่งกันเป็นครั้งๆ

 

ทั้งนี้ สังคมภายนอก อาจมองว่า กลุ่มพนักงานเหล่านี้ทำงาน ในลักษณะเสี่ย ง เป็นงานบริการชุมชน ที่ค่อนข้างหาผู้มาดูแลรับผิดชอบยาก เพราะเสี่ยงโรค เสี่ยงอันตราย ต้องอยู่กับสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูล แต่บุคคลเหล่านี้ต่างมีใจรักการบริการ มีการดูแลจาก อปท. ตามความเหมาะสม เพราะถือว่าเป็นกลุ่มพนักงาน ที่มีความสำคัญต่อความสะอาด เป็นระเบียบของท้องถิ่น