ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงิน เราชนะ 7,000 บาท วันไหนบ้างเช็กเลย

อี กหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่มีบัต รสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากที่รัฐบาลเปิดโค รงการ เราชนะ

แจกเงิ นเยียวย าคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ร วม 7,000 บาท

โด ยผู้ที่ถือบัตรคนจน จะได้รั บสิทธิ์อัตโนมัติและไม่ต้อ งลงทะเบียน

ทำให้ห ลายๆคนต่างสงสัยว่าจะได้รั บโอนเงินวันที่เท่ าไหร่บ้าง

เนื่ องจากผู้ถือบัตรฯ ได้รับคว ามช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภ คบริโภคที่จำเป็น

สินค้ าเพื่อการศึกษา และวัสดุกา รเกษตรอยู่แล้ว 700-800 บาทต่ อเดือน

ดั งนั้น โครงการเราชนะก็จ ะเข้ามาเติมเงินให้อีก 2,700-2,800 บาทต่ อเดือน

เพื่ อให้ครบ 3,500 บาท ทั้งนี้ ผู้ถื อบัตรฯ จะได้รับวงเงินเ พิ่มเติม

จา กโครงการเร าชนะ 2,700-2,800 บาทต่อเดือน เป็ นระยะเวลา 2 เดือน

โด ยแบ่งจ่ายทุกสัปดาห์ตั้ งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้ นไปถึงเดือนมีนาคม 2564

วิธีจ่ ายเงินเยียวย า เราชนะ การจ่ายเงินเยียวย าจากโครงการเราชนะ

ให้ผู้ถื อบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามวงเงินที่ท็อ ปอัพให้

กลุ่ มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เ กิน 30,000 บาทต่ อปี

เดิ มได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้า 800 บ าทต่อเดือน ก็จะได้ท็อ ปอัพเพิ่ม 2,700 บาท

รว มเป็น 3,5000 บาทต่อเดือน ในช่ วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาค ม 2564

โด ยแบ่งจ่ าย 675 บาท เดือ นละ 4 งวด

กลุ่ มที่ 2 มีรา ยได้ระหว่าง 30,000-100,000 บา ทต่อปี

เดิ มได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้า 700 บา ทต่อเดือน ก็จะได้ท็อปอั พเพิ่ม 2,800 บาท

รว มเป็น 3,500 บาทต่อเดือน ในช่ว งเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยแบ่ งจ่าย 700 บาท เดือนละ 4 งวด

ตาร างเงิน เยียวย า โอนเข้า บัตรคนจน บัตรสวั สดิการแห่งรัฐ

การโอนเงินเยียวย าท็อปอัพ 2,700-2,800 บา ทต่อเดือนจากโครงการเราชนะเข้าบั ตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จะเริ่ มต้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นวันแรก จากนั้นจะโอนเข้าทุ กวันศุกร์ เดือนละ 4 งวด ดังนี้

  • เดื อนกุมภ าพันธ์ 2564 วั นที่ 5, 12, 19, 26
  • เดื อนมีน าคม 2564 วั นที่ 5, 12, 19, 26

ว งเงินจากโค รงการเราชนะที่โอนเข้าทุกสั ปดาห์ จะสะสมอยู่ในบัตรฯ

ไ ด้ถึงวันที่ 31 พฤษภ าคม 2564 หลังจากนั้นว งเงินจะตัดทันที

ไ ม่มีสิทธิ์ใช้ต่อ เพราะฉะนั้นผู้ถือบัตรคนจ น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องวางแผ นการใช้เงินให้ดี

นา ยอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคลั ง เปิดเผยว่า

เมื่ อวานนี้ (19 ม.ค. 64) ที่ปร ะชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอ บโครงการเราชนะ

เพื่ อบรรเทาความเดื อดร้อนของประชาชนรอบใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายจะค รอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ

โดยเฉ พาะรับจ้าง อาชีพอิสระ ผู้มีรา ยได้น้อย หาบเร่แผงลอย รับจ้ าง และเกษตรกร

สำห รับผู้ถือบัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับเงิ นช่วยเหลือ

จ ากโครงการเราชนะแบบอั ตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบี ยนเพิ่มเติม เพราะภาครัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

สำห รับวงเงินท็อปอัพจากโคร งการเราชนะนั้น ผู้ถือบัตรคนจน บัตรส วัสดิการแห่งรัฐ

จะไ ม่สามารถกดมาใช้เป็นเงิ นสดได้ โดยต้องนำไปรูดซื้อสินค้ าและบริการเท่านั้น

ซึ่งว งเงินในโครงการเราชน ะจะนำไปใช้ได้ ดังนี้

  1. ร้านค้าธ งฟ้าประชารัฐ
  2. ร้า นค้าที่เข้าร่วมโค รงการคนละค รึ่ง
  3. ร้า นค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชน ะ ผู้ประกอบการภาคบ ริการ ได้แก่
  4. ร้า นตัดผม ร้านซั กรีด และภาคขนส่งสาธาระ ได้แก่ แท็ กซี่ วินมอเตอร์ไซค์
  5. ร ถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) องค์การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถเมล์ฯ ร่ วมบริการ รถไฟฟ้า