ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮ รัฐเตรียมแจกเงินพิเศษเพิ่มอีก 500 บาท 3 เดือน

อี กหนึ่งข่าวสารดีๆ อีกไม่กี่วันก็ใกล้จะเข้าสู่ปีใหม่แล้ว ทางรั ฐบาลก็ได้มีเซอร์ไพรส์ให้กับประชาชน

สำหรั บผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ หรือ บัตรคนจนจำน วน 14 ล้านคน

โด ยจะแจกเ งินให้หลังปีใหม่เดือ นละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

สำห รับใช้จ่ายซื้อสินค้า อุ ปโภค บริโภค ตั้งแ ต่ มกราคม – มีนาคม 2564

เมื่ อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เพ จ สวัสดิการ ทันข่าว 4.0 ได้โ พสต์ข้อความว่า

มั่ นใจ!!..เงินเข้าบัตรสวัสดิการฯตรงเวล าทุกวันที่ 1 กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมก ารเพิ่มวงเงินเพื่อรูดซื้อสินค้า

เพื่ อให้ผู้ได้รับสิทธิได้ใช้สิทธิวงเงิ นในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยกำห นดเพิ่มวงเงินจำนวน 500 บาท

เข้ าบัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐ ในทุกวันที่ 1 ของเ ดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564

โด ยมีการเปลี่ยนแปล งการขยายวงเ งินเพิ่มดังนี้

  • จา กเดิมรูดสิ นค้า200เพิ่มเ ป็น700บาท/เดือน
  • จา กเดิมรูดสินค้ า300เพิ่มเป็ น800บาท/เดือน
  • ไม่ส ามารถกด หรือเเล กเป็นเงินส ดได้
  • ไ ม่สามารถส ะสมไปในเดือนถั ดไปได้

โพ สต์ดังกล่าว

อย่ างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่กำ ลังรอคอยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ รัฐยังไม่มีกำห นดการชัดเจน จะต้องรอให้ผ่านพ้นโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ไปก่อน

ขอบคุณ : สวัสดิการ ทันข่าว4.0