ผ่านไปวันเดียว เงินเข้าบัญชี 10,000 บาท สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน สมัครง่าย ได้เงินเร็ว

เป็นโค รงการที่ประชาชนกำลังสนใจกันมา กกับ สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน โครงการดีๆ จ ากธนาคารออมสิน ที่เปิดให้ประชาช นทุกอาชีพสามารถลง ทะเบียนเพื่อข อกู้สินเชื่อวงเงิน 10,000 – 50,000 ได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน ซึ่งทางธนาคารออมสินออกโครงการ นี้มาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกร ะทบจากสถานการณ์ CV-19 ระลอก 2 ที่กำลังแพร่กร ะจาย อยู่ในไทยตอนนี้ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน

ธนาค ารออมสิน

เปิดให้กู้ สิ นเชื่อเสริมพลังรากฐ าน

แค่ผ่านเกณฑ์ก็รั บเงินไปเลยวงเงิน 10,000 – 50,000 บ าท

ล่าสุดมีคนจำนวนมากที่ลงทะเบีย นขอกู้ไปแล้วทางแอปพลิเคชั่นออกมายืนยันว่าได้เงินจริง แถมยังสมั ครง่าย รอประมาณ 30 นาที เงินก็เข้า บัญชีอย่างง่ายดาย เช่นผู้ใช้เฟสบุ๊กรายนี้ที่ชื่อ @Susan Suzy ก็ได้ออกมาโพสต์รูป ภาพบอกรา ยละเอียดการกู้ยืมสินเชื่อเสริมพลังรากฐาน โดยโพสต์นั้น ระบุข้อความว่า “กู้รอบ แรกได้ รอบ2 ก็ได้คะ เป็นกำลัง ใจให้ทุกคนคะ” งานนี้มีคนเข้ามาคอม เมนต์กันมากมาย

โพส ต์ดังกล่าว

ได้เงิ นจริงๆ ไม่ได้ โม้

คนเข้า มาถามกันม ากมาย

หรือแม้แ ต่ผู้ให้เฟสบุ๊กชื่อ @Natee teeperar ก็ออกมาโพสต์ภาพยื นยันเช่นเดียวกัน โดยโพสต์นั้นระบุ ข้อความเอาไว้ว่า “ดีต่อใจ กู้ง่ายทำเสร็จ 30 น าที เงินเข้าทั นทีถ้าผ่า นเกณฑ์ “

โพส ต์ดังกล่ าว

รอพิจาร ณาภา ยใน 24 ชั่วโมง

สมัค รผ่านแล้วรับ เงินไปเลย 50,000 บาท

และยังมี อีกหลายคนที่ออ กมาคอ มเฟิร์มแล้ว

ได้เงินเข้า บัญชีแล้ว 50,000 บาท

ยืนยันได้ เงินสูงสุด 50,000 บาท จริงไม่ ได้โม้

สำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัคร “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” สามารถสมัค รได้ง่ายๆ โดยโหลดแอป MyMo มาติ ดตั้ง จากนั้นทำตา มขั้นตอนนี้

1. เปิดแอ พ MyMo เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

2. กดปุ่ม “สมัคร” ทั้ง 2 ครั้ง จากนั้นกรอก เลขหลังบัตรประ ชาชน แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

3. อย่าลืมต รวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ เรียบร้อยว่าถูก ต้อ งหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

4. เลือกจำนว นเงินกู้ที่ต้องการ ตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกด จากนั้น กดปุ่ม “ถัดไป”

5. อ่านข้อ กำหนด และเงื่อนไข ของการกู้ยืนเงิ นให้เรียบร้อย จากนั้นกดเครื่องห มายถูกตรง “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกดปุ่ม “ยอมรับ”

6. อ่านเงื่อนไข ความยิ นยอม ในการเปิดเผยข้อมูล ไปจนสุดหน้ า เสร็จแล้วกดปุ่ม “ยินยอม” และ “ยืนยัน”

7. จากนั้นกดปุ่ม รับรหัส OTP ซึ่งระบบจะส่งรหั สไปยังเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ กรอกรหั สที่ได้รับภายใน 2 นาที จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

8. ดูรายล ะเอียด การยินย อม ในการ เปิดเผย ข้อมูลฯ สามารถ Save เก็บไว้ ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่ องหมาย ด้านบนริมซ้าย

9. รูปการ ยินยอม ในก ารเปิดเผย ข้อมูลในคลั งภาพ

10. จากนั้น กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” เพื่อรอก ารอนุมัติสินเชื่อพลังฐานร าก

ซึ่งสถานะการรออนุมัติสินเชื่อพลังฐานรากนั้นประ อบด้วย

1. อยู่ในระ หว่าง ธนาคาร พิจารณา สินเชื่อ

2. หากลูกค้า ไม่ได้ รับอนุมัติ สินเ ชื่อ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ ที่ธนาคาร กำหนด หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อโ ทรไปที่ 1143

3. ลูกค้า รับอนุมัติ สินเชื่อ จา กนั้นกด “ถัดไป”เพื่อดำเนินก ารทำสัญญ า (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

เพียงเท่านี้ ก็รับเงิ นเข้าบั ญชีวงเงิน 10,000 -50,000 ได้อ ย่างง่ายๆ แล้ ว