พบเดลตา 4 ตัวพันธ์ใหม่ ใน 8 จังหวัด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนต่างติดตามและให้ความสนใจกันทั้งประเทศ ต้องบอกว่า ช่วงนี้ยังไงอย่าเพิ่งประมาท ขอให้เรา ร่วมมือกัน ใส่แมกส์ ช้อนเรา ล้างมือ ทานของร้อน และดูแลสุขภาพกันด้วย ล่าสุด เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 24 ส.ค. 2564 ในการแถ ลงข่าว เฝ้าระวังและการกลา ยพั นธุ์ของ CV-19 ประเด็ น พบสายพั นธุ์ย่อยเด ลต าในประเทศไทย ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล กล่าวว่า

จากการข้อมูลในองค์กรGISIADที่เป็นฐานข้อมูลประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่รายงานการถอดรหัสพั นธุกรร ม ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 3 ล้านตัวอย่างนั้น

 

โดยจะมีการแบ่งเป็นสายพันธุ์ต่างๆ และศึกษาวงวานวิวัฒนาการที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกมา ซึ่งในส่วนของสายพั นธุ์เด ลต านั้น จะเห็นได้ว่ามีการกลา ยพั นธุ์มากถึง 60 ตำแหน่งเมื่อเทียบกับสา ยพั นธุ์ดั้งเดิมอู่ฮั่น การที่มีกลา ยพั นธุ์จำนวนมาก บ่งชี้ว่ามีการแ พร่ระหว่างคนสู่คนมาก

กรณีสา ยพั นธุ์เด ลต าB.1.617.2 มีสายพันธุ์ย่อยที่เรียกว่า เอวาย(AY) ตั้งแต่จุด 1 ถึง จุด 22 และมีสา ยพั นธุ์ย่อยออกไปอีก 27 เนื่องจากสา ยพั นธุ์ย่อยAYบางจุดมีการแตกย่อยออกอีก

และข้อมูลของประเทศไทยสา ยพั นธุ์ที่ระบา ดหลักคือเด ลต า จึงพบการกลา ยพั นธุ์ โดยพบ 4 สา ยพั นธุ์ย่อย คือ AY.4 พบในปทุมธานี 4 คน AY.6 พบในประเทศไทย 1คน AY.10

พบในเขตกทม. 1 คน และAY.12 พบในเขตกทม. 1 คน ทั้งนี้ การที่เจอสา ยพั นธุ์ย่อยที่ไหนไม่ได้บอกว่าที่นั่นมีมาก เช่น การเจอ AY.4 ที่ปทุมธานี 4 ราย ก็เพราะในการสุ่มมาตรวจสุ่มที่ปทุมธานีมาก

อย่างไรก็ตาม ไทยเจอเด ลต ากลา ยพั นธุ์ 4 ตัว เป็นลู กหลานเด ลต าที่ระบา ดในไทย สุ่มเจอใน 8 จังหวัด รวม 13 ราย ย้ำไม่ใช่พั นธุ์ใหม่ไม่ใช่พั นธุ์ไทย