พร้อมรับนักท่องเที่ยว ฉีดครบ มีใบตรวจ ไม่ต้องกักตัว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่าวงติดตามและต้องบอกว่า ประเทศไทยไกล้กลับมาเปิดอีกแล้ว  ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหนังสือด่วนที่สุดที่ สฎ 0018.1/ว 3739 ลงวันที่ 7 มิ.ย.64 พร้อมคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 3652/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 46) เฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ระบุว่า

ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มสามารถคว บคุมสถานการณ์ได้ และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ ประกอบกับในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย มีประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ และผู้ที่ทำงานภาคบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมถึงผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึงพอสมควร อันจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในระยะเวลาอันใกล้

ทำให้อัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่ อเชื้อcv 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ลดน้อ ยลง อันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้การระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบา ดของโร คเป็นระบบและมีประสิทธิ ภาพสูงสุด อีกทั้งเพื่อเป็นการวางมาตรการรองรั บ นักท่องเที่ยว ที่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนโดสเรียบร้อยแล้วให้สามารถเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศได้ และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และแรงจูงใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนได้เข้ามารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึงและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงมีคำสั่งให้ใช้มาตรการการคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ดังต่อไปนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธร รมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สงขลา และสมุทรสาคร เมื่อเดินทางเข้ามาพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ให้ใช้มาตรการกักกันตัวตลอดระยะเวลาที่อยู่ในอำเภอเกาะสมุย หรือจนครบ 14 วัน แล้วแต่กรณี

ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้มาตรการแยกตัว ดังนี้

(1) กรณีมีผลรับรองการตรวจหาเชื้ อฯ ได้แก่ บุคคลผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ที่มีผลตรวจเชื้อฯ ด้วยวิธี Real-time PCR (RT-PCR) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ซึ่งได้แสดงเอกสารใบรับรองแพทย์หรือเอกสารผลการตรวจเชื้ อดังกล่าวซึ่งออกโดยโรงพยาบ าลหรือหน่วยงาน ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ประจำอยู่ ณ จุดตรวจแล้ว และผลตรวจไม่พบว่ามีการติดเชื้ อ c-19)

(2) กรณีได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ได้แก่ บุคคลผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย เป็นผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส (-19) ครบจำนวน 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซี นแต่ละชนิด และได้แสดงเอกสารรับรอง ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับม อบหม าย ตามรูปแบบและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโร คที่ประจำอยู่ ณ จุดตรวจ ว่าเป็นผู้ได้รับวั คซี นป้องกันโ ครบจำนวน 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวั คซี นแต่ละชนิดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคประเมินแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับวั คซี นดังกล่าวข้างต้น ยังมีความเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา c-19 จะสั่งให้บุคคลผู้เดินทางเข้ามาดังกล่าวทำการตรวจหาเชื้ อฯ ตามวิธีการที่เจ้าพนักงานคว บคุ มโร คกำหนดก็ได้

กรณีเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง และได้รับการตรวจหาเ ชื้อฯ ณ จุดตรวจ และผลการตรวจไม่พบเชื้ อฯ ได้แก่ ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคเห็ นว่าบุคคลผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะสมุ ย เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่าอาจติดเชื้ อc-19) ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคสั่งให้ผู้นั้นทำการตรวจหาเชื้ อฯ ด้วยวิธี Real-time PCR (RT-PCR) หรือ COVID-19 Ag Rapid Test ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ฯ ซึ่งหากผลการตรวจเชื้อฯ ไม่พบว่ามีการติดเชื้อฯ ให้สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ฯได้โดยใช้มาตรการแยกตัว

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุ กไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 แส นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วั นที่ 7 มิ.ย. นี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ย นแปลง