พักหนี้สินเชื่อ! ออมสิน ออกมาตรการช่วยปชช. ในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัดแล้ว

เรียกไ ด้ว่าเป็ นอีกหนึ่ งโครงก ารดีๆ ที่สร้ างความฮื อฮาเป็นอย่ างมาก เมื่ อวันที่ 7 มกร าคม เ พจ อนุวั ต จั ดให้ ได้โพ สต์ข้อค วามร ะบุว่ า

ธ นาค ารแร ก ออกม าตรก ารข่วยเห ลือแล้ วครับ. อ อมสิ น ออ กมา ตรกา รเร่งด่ วน ช่วยเหลื อลูกค้ าในพื้ นที่สีแ ดง 28 จั งห วัด

ลู กค้าสิ นเชื่อของธน าคาร จำน วนกว่ า 1.9 ล้ านร าย ในพื้นที่ค วบคุมสู งสุด พื้ นที่ค วบคุมสูงสุดแ ละเข้ มงวด


เ ริ่มลงท ะเบีย นวั นที่ 8 มกร าคม 64

ส ามารถเข้ าพั กชำระเงินต้ นจ่ายเฉพ าะด อกเบี้ย หรื อลดการจ่ ายดอกเ บี้ยบ างส่วนได้. ร ะยะเวล ามาตรก าร 3 – 6 เดื อน


จ ะพบกับห น้าต าเว ปไซต์ จ ากนั้ นคลิกล งทะเบี ยน

ล งทะเบี ยนเข้ ามาตรก ารช่ วยเหลื อได้ที่เ ว็บไซต์ธนาค ารอ อมสิ น www.gsb.or.th พร้อ มทั้งระบุข้ อมูลส่ว นบุคคลแ ละข้ อมูลการติดต่ อให้ชัดเจนคร บถ้ วน

เริ่ มเปิดให้ล งท ะเบี ยนในวั นศุ กร์ที่ 8 ม กร าคม 2564 นี้เป็ นต้ นไป สอ บถามเพิ่ มเติ มไ ด้ที่ Call Center ธ นาคา รอ อมสิ น โท ร.1115


สำหรั บใค รที่เป็นลู กห นี้ธนาค ารออมสินก็อย่ าลืมเข้ าไปลงทะเบียนกันน ะครับไ ม่ต้องไปถึ งธนาค ารเล ย

ขอ บคุณ ธน าคารออ มสิน แ ละอนุวั ต จั ดใ ห้