พ่อค้าแม่ค้ามีเฮ! ไทยเครดิตให้กู้ 200,000 บาท ไม่ง้อนอกระบบ กู้ง่าย ไม่ต้องใช้คนค้ำ

เป็ นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรั บพ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ประกอบก ารรายย่อย

ที่กำลั งมองหาสินเชื่อ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ วันนี้เร ามาแนะนำสินเชื่อของ ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่ อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ได้ป ล่อยสินเชื่อ นาโน และ ไมโครเครดิต เพื่อธุรกิ จรายย่อย คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว การคิ ดอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก

โ ดยคุณสมบัติขอเพียงเป็นพ่ อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมด า

ที่ต้อ งการกู้สินเชื่อเพื่อใช้ประก อบธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการประกอ บอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

มีสถ านที่ตั้งของธุรกิจที่ชัดเจน และต รวจสอบได้ เช่น อยู่ในตลาดระยะรัศมีไ ม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

โด ยมีวงเงิ นให้ตั้งแต่ 5,000 บาท ไปจ นถึง 200,000 บาท

โด ยไม่จำเป็นต้องใช้หลั กทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกั น

เพื่ อเข้าถึงเงินทุนในร ะบบได้ง่ายและปลอดภั ย

โด ยไม่จำเป็นจะต้องไปกู้น อกระบบที่คิดดอกเบี้ ยสูง

รา ยละเอียดสินเชื่อ นาโนแ ละไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่ อย

 1. ว งเงินสู งสุด 200,000 บาท
 2. สิ นเชื่อมีลักษณ ะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีร ะยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
 3. อั ตราดอกเบี้ยแบบล ดต้นลดด อก
 4. ไ ม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำป ระกัน

ข้ อแนะนำวิธีขอสิ นเชื่ออย่างไรที่ทำให้ธนาคารอ นุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น

ปร ะวัติการผ่อนชำระ (เครดิตบูโร) ควรดี : เพราะธ นาคารจะเข้าไปตรวจประวัติการชำระห นี้ของเรากับบริษัท

ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau) ถ้าห ากเรามีประวัติการค้างชำระห นี้อื่นๆ อยู่

ห รือมีประวัติชำระหนี้ไม่ตรงนั ดหมาย โอกาสได้สินเชื่ อก็น้อยลง

ท างที่ดี เราควรชำระหนี้สินตามกำห นดทุกครั้ง และควรสะสางห นี้สินอื่นๆ ให้น้อยลง ก่อนยื่นขอสินเชื่อ

รายกา รเดินบัญชี : สำหรับการเดินบัญชีนับว่าเป็นเ อกสารสำคัญที่ธนาคารจะใช้พิจารณาสถานะก ารเงินของท่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เพ ราะว่าธนาคารจะดูว่าท่านมีร ายได้เข้ามาประจำหรือไม่ และยังบอ กถึงเงินหมุนเวียนในบัญชี

ยิ่งถ้ าเป็นคนไม่มีเงินเดือนประจำเช่ นพ่อค้าแม้ค้าหรือกลุ่มคนฟรีแล นซ์ต่างๆ ท่านจำเป็นต้องนำเงินมาฝากเข้าระบบ

ส่ว นคนที่มีเงินเดือนน้อยไม่คว รใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องเก็บเงินเอาไว้ เพราะการถอนเงิ นจนหมดบัญชี

เป็ นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง ธนาค ารแทบจะปิดประตูสำหรับการปล่อ ยกู้โดยทันที

สัดส่วนห นี้ต่อรายได้ (DSR) : หากดูจากประวัติการผ่อ นชำระจะสำคัญต่อสัดส่วนห นี้

เพร าะธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อและว งเงินให้เท่าไร ขึ้นอยู่กับสัดส่วนห นี้สินต่อรายได้ (Debt Service Ratio)

โด ยสัดส่วนที่เหมาะสมนั้น ภาระห นี้ทั้งหมด รวมถึงภาระหนี้สำหรับการกู้บ้านครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30% – 40% ข องรายได้

เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน และมีหนี้ผ่อนชำระอื่นรวม 5,000 บาท

คุ ณจะสามารถมียอ ดชำระต่อเดือนได้อีก [(20,000 x 40%) – 5,000] = 3,000 บา ท

ซึ่ งเป็นสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ต่ำเกินไป ธนาคารก็จะไม่อนุมัติสิ นเชื่อให้ แต่ถ้าลดภาระห นี้อื่นๆ ลง ก็อาจขอสินเชื่อผ่านได้

สำห รับพอค้าแม้ค้าผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถค้ นหา สาขา ได้ที่โดยการคลิกที่รูปด้านบนหรื อติดต่อได้ที่

ธน าคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สาขาใหญ่ 123 ชั้น 1 อาค ารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดิ นแดง กทม. 10400 หรือ โทรศัพท์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 02 697 5454

คุ ณสมบั ติผู้สมั คร

 1. ต้ องเป็นบุคค ลธรรมด า
 2. ต้ องมีสัญช าติไทยเท่านั้ น
 3. ต้ องมีอายุไ ม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้ นไป
 4. ผู้กู้ที่เ ป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้ องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่ านั้น
 5. ต้อ งมีวัตถุประสงค์เพื่อใ ช้ในการประกอบธุรกิ จเท่านั้น
 6. ผู้กู้ต้ องมีประสบการณ์ในกา รประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่ า 1 ปีเท่านั้น
 7. ธุรกิ จต้องมีสถานปร ะกอบการชัดเจนและต้ องสามารถตรวจสอ บได้
 8. สถ านที่ตั้งธุรกิจ ต้ องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิ น 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอ กสารที่ใช้ป ระกอบสำหรับกา รสมัคร

 1. สำเ นาบัตรป ระจำตัวประชาช น
 2. สำเน าทะเบียนบ้ านของผู้ขอสินเ ชื่อ
 3. สำเน าบัตรประจำตั วประชาชนของคู่ส มรส
 4. สำเ นาใบเปลี่ย นชื่อ / นามสกุล (ถ้ ามี)
 5. เอ กสารแส ดงสถานภาพส มรส (ถ้ามี)
 6. สำเ นาสมุดบัญชีเงิ นฝากหน้าแร ก
 7. สำเ นาสัญ ญาเช่า (ถ้ามี)

หมายเหตุ : รา ยละเอียดการพิจา รณาสินเชื่อเป็นไปตามห ลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหน ด