พ่อค้า แม่ค้าเฮ สินเชื่อออมสิน ให้ยืม 200,000 เอาไปลงทุนสำหรับทุกอาชีพ

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้ทำให้ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ประกอบอาชีพหลายๆกลุ่มต่างได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีสถานการณ์ CV-19 ที่เข้ามาทำให้สภาวะเศรษฐกิจแย่ลงกว่าเดิม ประชาชนขาดรายได้ หรือรายได้ลดลง

ทางรัฐบาลจึงได้มีการออกมาตราการต่างๆ มาเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาประชาชน อีกทั้งยังมีธนาคารต่างๆ ได้ออกมาตราการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าที่เป็นห นี้จากธนาคาร ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ย หรือ เพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระไป หรือการปล่อยสินเชื่อที่อนุมัติให้ง่าย สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินด่วน

ล่าสุดทางธนาคารออมสิน ก็ได้มีสินเชื่อตามนโยบายรัฐ โดยสินเชื่อประชาชนสุขใจนี้ ปล่อยให้สำหรับเป็นเงินทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้ห นี้นอกระบบ โดยให้ระยะเวลาผ่อนชำระไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
 2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
 3. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 4. มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
 5. มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คืนธนาคาร
 6. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 7. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนงินกู้

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

หลักประกันเงินกู้

ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท ดังนี้

 1. วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน
 2. วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
  • ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีตลอดอายุสัญญา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือติดต่อสอบถาม Call Center 1115

หมายเหตุ ระวังผู้แอบอ้างเรียกเก็บค่าธรรมเนียม