ภาคเอกชน เสนอรัฐบาล เพิ่มเงินคนละครึ่ง หรือเปิดเฟส 3 วงเงิน 5,000 บาท

อีกหนึ่ งข่าวสารดีๆ หลังจากที่ทางภาครัฐได้เปิดให้ล งทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2

เมื่ อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความพึ งพอใจให้กับป ระชาชน

ที่ต้ องการเงินช่วยเหลือเพื่อมาซื้ ออาหารอุปโภค บริโภคในช่วงสถ านการณ์ตอนนี้

เนื่ องจากมีปัญหาคนว่างงาน และผู้ประก อบการที่มีรายรับล ดลง

ทำใ ห้โครงการช่วยเหลือต่างๆของรัฐยังค งมีความสำคัญเป็นอย่ างมาก

ล่ าสุด เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธา นสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย(ส.อ.ท.)

กล่ าวถึงสถานการณ์ CV-19 รอบใหม่ว่า อาจจะมีคนต กงานเพิ่มอีกเป็นจำนว นมาก

เนื่ องจากผู้ประกอบการต้องปิดกิ จการ เพื่อทำตามคำสั่งล็อกด าวน์ของรัฐ

ทั้งร้ านอาหาร หรือธุรกิ จอินเตอร์เทนเมนต์ หรือการท่องเที่ยว ต่างได้รับผลกระท บเหมือนกันหมด คล้ายกับช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา

จึ งได้มีการเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมา ตราการช่วยเหลือประชาชนเพื่ อประครองสถานการณ์

เช่ น การเพิ่มวงเงินให้กับโครงการค นละครึ่งเฟส 2 หรือ ออกคนละครึ่งเฟ ส 3 ขึ้นมาอีกครั้ง

โด ยขอให้รัฐขยายวงเงินเพิ่ มจาก 3,500 บาท เป็น 5,000 บาทใ นช่วง 3 เดือน

ห รือเพิ่มระยะเวลาโครงการที่กำหนดสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อให้เศรษฐกิจยังขั บเคลื่อนไปได้ นายสุพันธุ์กล่าว

นา ยสุพันธุ์ กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ไทยต้อ งเผชิญกับการแพ ร่กระจายของCV-19รอบใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ส่ วนตัวยังคงเสนอให้รัฐบาลกู้เงินเพิ่ม 1-2 ล้า นล้านบาท จากปัจจุบันรัฐบาลกู้แ ล้ว 1 ล้านล้านบาท

เพื่อค วามอุ่นใจ เพราะสถานการณ์ไม่แน่นอน อาจจ ะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เอกชนห่ว งเรื่องนี้มาตลอด

ก ารมีเงินอยู่ในมือที่มากพอเพื่อใช้แก้ปัญหาย่อมดีก ว่าเงินไม่พอ ขณะที่ดอกเบี้ยในเวลานี้ค่อนข้างถูก หากกู้มาแล้ วไม่ใช้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นภาระมากนัก

น ายสุพันธุ์ กล่าวว่า คณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถ าบัน(กกร.)

ปร ะกอบด้วย ส.อ.ท. สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

เคยค าดการณ์ช่วงเดือนธันวาคม 2563 ว่าเศรษ ฐกิจไทยปี 2564 จะเติ บโตที่ระดับ 2-4%

แต่ล่ าสุดจากสถานการณ์CV-19ที่กลับมาแพร่ กกร.จะประชุมวันที่ 6 มกร าคมนี้ คาดว่าจะทบทวนและคงปรั บตัวเลขลดลงกว่าเดิม

ส่ว นที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ระดับ 4-4.5% มองว่าไ ม่น่าถึง ถ้าดูจากสถานก ารณ์ที่เป็นอยู่

ขอบคุณ มติชนออนไลน์