มาแล้วไทม์ไลน์โอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เป็นข่าวที่หลายคนรอคอย โดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในเดือนมกราคม 2565 นี้  ซึ่งกรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง ได้แจงการโอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว

สำหรับไทม์ไลน์โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนเดือนมกราคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 ม.ค. 2565 (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

 1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 700-800 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท)

ใครได้สิทธิ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ใครได้สิทธิ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

 1. ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน

ใครได้สิทธิ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล

 1. วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) โดยนำบัตรไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการ

ใครได้สิทธิ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 18 ม.ค. 2565 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 1. ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้สิทธิ : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564)

 1. ค่าไฟ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้สิทธิ : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564)

วันที่ 22 ม.ค. 2565 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 1. เบี้ยความเพิ่มเติม 200 บาท/เดือน

ใครได้สิทธิที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขณะที่ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) และผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพิ่ม 200 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในปี 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากที่และประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยเบื้องต้นได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ดังนี้

 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท
 • ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
 • ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
 • ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่
 • หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่