มาใหม่ สินเชื่อ ออมสิน กู้ได้ 10,000-200,000 ดอกไม่ถึงบาท

ในส่วนของสถสถานการณ์รอบที่ ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่กับ cv -19 รอบนี้นั้นถือได้ว่าหนักจริงอะไรจริง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชลรวมไปถึงเชิงพานิชย์ต่างได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า

หลายๆบริษัทหลายกิจการ รวมไปถึงห้างงสรรพสินค้า ถึงขนาดปิดตัวลงหรือหยุดช่วคราว ซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ พ่อค้าแม่ค่า เกษตรกร ต่างได้รับผลกระทบไนเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งส่วนตัวและในกิจการกันทั้งสิ้น

แต่ว่าในตอนนี้ ประเทศไทยได้รับในส่วนของการช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากนาๆชาติ  ที่เป็นสัญญานที่เรากำลังจะผ่านข้ามผ้นสถานกปารณ์ตรงนี้ไปนั้น ถ้าเราใช้สติ ในส่วนของฝ้าหลังฝนย้อมสนใสเสมอ สำหรับคนที่กำลังมองหาวงเกินสักก้อนเพื่อหมุนเวียน ไไม่มากก็น้อยตรงนี้ดีกว่าแน่นอน สำหรับสินเชื่อตัวใหม่ของ 1ใน5สถาบันหลักทางการเงินของประเทศไทย อย่างธนาคารออมสิน

จะใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ดำรงชีพ ออมสินก็จัดให้ จุดประสงค์การกู้ เพื่อเป็นเงินทุนประกอบธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ชำระหนี้สินอื่นๆ ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน

 

คุณสมบัติผู้กู้ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือที่อยู่อาศัยแน่นอน เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน วงเงินกู้สูงสุดรายละ 200,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืน วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด) วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001-200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้ หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นสวน ไร่ นา ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หลักประกันทางธุรกิจ (เช่น สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า หรือยานพาหนะที่ใช้ประกอบธุรกิจ) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ต้องการสมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ติดต่อเราCall Center :1115โทรศัพท์ :0-2299-8000

หรือที่เว็ปไซค์

https://www.gsb.or.th/personal/all-loan/