คนละครึ่ง ลงทะเบียน 16 ธค 63 นี้ อ่านเงื่อนไข และวิธีลงทะเบียน

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการ คนละครึ่งเฟส 2 ที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆนี้ ล่ าสุด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ครม. มีมติ เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เพิ่มเติมอีก 5 ล้านสิทธิ์ ซึ่งในรอบนี้จะได้รับเงิน 3,500 บาท ต่อราย และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 1 ไปแล้ว จะได้รับเงินเพิ่มอีก 500 บาท เพื่อใช้จ่ายในเดือน มกราคม – มีนาคม 2563

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากอย่างต่อเนื่องโดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ สินค้าทั่วไป อันจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย มีรายได้จากการขายสินค้า
  กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชน และ ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนไม่เกิน 15 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมตามโครงการคนละครึ่งจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน และ ผู้งทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2 จำนวนไม่เกิน 5 ล้านคน(รวมผู้ถูกตัดสิทธิ์จากการไม่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง)

 

 

ร้านค้า

 • ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ที่จำหน่ายสินค้าประเภท อาหาร เครื่องดื่ม และ สินค้าทั่วไป โดยไม่รวมถึงสินค้าสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกฮอล์ ยาสูบ และ บริการต่าง ๆ

ระยะดำเนินโครงการ

 • 3 เดือน (1 มกราคม 2564-31 มีนาคม2564)

วงเงินและแหล่งเงินทุน

 • วงเงินรวม 22,500 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ภายใต้แผนงานที่ 3.3

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ดังนี้

 1. ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จำนวน 15 ล้านคน ประกอบด้วย
 2. ผู้ลงทะเบียนเดิมจะได้สิทธิสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป จากภาครัฐเพิ่มเติม 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ
 3. ผู้ลงทะเบียนใหม่ 5 ล้านสิทธิ เริ่มลงทะเบียนในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และยืนยันตัวตนผ่านระบบ G-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

เงื่อนไขโครงการ

 1. ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และไม่เริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMSจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก โดยสิทธิ์ที่ถูกตัดอาจนำไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ และ ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่ง หรือ โครงการคนละครึ่งเฟสที่2 จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ ตามมาตรการช้อปดีมีคืนได้
 2. ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ เป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2557

โครงการคนละครึ่งเฟส 2 ก็ถือว่าเป็นข่าวดีไม่น้อย สำหรับพี่น้องประชาชน ที่ในช่วงเวลานี้ มีรัฐบาลคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือในช่วงวิกฤตของเศรษญกิจ