มีเฮ ธ.ก.ส.ใจดี ให้ยืมเงิน 10,000 ไม่ใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องค้ำประกัน

เรียกได้ว่ าเป็นหนึ่ งข่า วดี ที่มีคนต่างเข้าม าแสดงความคิดเห็ นกันเป็นจำนวนมา ก โดยเมื่อเร็ วๆนี้ ธนาคารเพื่ อการเกษต ร และ สหกร ณ์ การเกษตร หรือ ธ.ก. ส. ได้เปิ ดโครงกา ร สินเชื่ อ เงินให้กู้ยื ม

ซึ่ งได้รับ เสีย งตอบรับจากประช าชนล้นหลาม เนื่องจา กได้เปิด ให้ทำกา รลงทะเบีย นยื่นของสินเชื่อ เงิ นให้กู้ยืมฉุกเฉิ น ถึง 10,000 บา ท

โดยทา งธนาคาร ธ.ก.ส. ได้มีมีการคิ ด อัตรา ดอกเบี้ยต่ำสุด คื อ 0.1 เปอร์เซ็นต่อเดือ น หรือ คิดแค่เดือนละ 10 บาทเท่านั้ น

โด ยที่ผู้ที่ลงทะเบีย นผ่าน ไม่จำเป็ นต้องใช้ หลักประกั นใดๆทั้ งสิ้น และยังสามารถขอสินเชื่ อ เงินให้กู้ยื ม 10,000 บาท ผ่า นทางมือถื อนั่นเอ ง

โดยท่า นสามาร ถลงทะเบีย น ผ่านทางไล น์ ไม่จำเป็นต้อ งเดินทาง ไปที่ สาขา ของธนาคา รธ.ก.ส ให้เสี ยเวลาอี กด้วย

 

รายละเอีย ด สำหรั บ สินเชื่อ เงิ นให้กู้ยืม 

 1. สามารถกู้ สูงสุ ดถึง10,000 บา ทต่อราย
 2. อัต ราดอ กเบี้ย เพียง 0.1% ต่อเดือนเท่านั้ น หรือ แค่ 10 บาท ต่อเดือน
 3. ไม่ต้อ งมี หลักทรัพ ย์ และ ไม่ต้องมีคนค้ำ ประกั นใดๆ
 4. ไม่ต้องผ่อ น ทั้ง ต้นเงินและดอ กเบี้ย ใน 6 เดือน เเร ก
 5. ระยะเวล าผ่อ นนา นถึง 2 ปี
 6. สามาร ถลงทะเบีย น ผ่านทา ง ไลน์

คุ ณสมบั ติ สำหรับผู้ขอ สินเชื่ อ 

 1. ต้องเป็น เกษตรก ร หรือ คนใ น ครอบครั ว เกษตรกร
 2. มีอา ยุร ะหว่า ง 20-70 ปี
 3. เป็น ลู กค้าเดิ มขอ งธนาคาร ธ.ก.ส
 4. ถ้าหากเป็ น ลูกค้าเดิ ม ของทาง ธนาคาร แล ะเป็น คน ภายในครอบครัว เกษตรกร ธ.ก.ส.ไม่มีการ ตรวจส อบ เครดิ ต บูโร

ร ะยะ เวลา ในการ ผ่อ นชำระ เงินคื น 

 1. กำหนด เวล า ในการ ผ่อ น ชำระ เงิ นคืน ธนาคาร 2 ปี 6 เดือน
 2. โดย 6 เดือนแร ก ลูกค้าที่กู้ผ่าน ยังค งไม่มีการชำระเงินคื นใด ๆ
 3. ครบ 6 เป็นต้นไป ให้ชำ ระเงินคื น เป็นงว ด ๆ ไ ด้ 2 ปี

หา กต้องกา รคืนเงินเร็ว ก็สามา รถทำได้ ดั งนี้

 1. โด ยชำระคืนเงิ น 24 งว ด งวดล ะ 429.17 บาท
 2. โด ยชำระคืนเงิ น 8 งว ด งวดล ะ 1,287.50 บาท
 3. โด ยชำระคืนเงิ น 4 งว ด งวดล ะ 2,575.00 บาท

เตรียมเอกสา รที่ต้อ งใช้ ขอ สินเชื่ อ เงินให้กู้ยืม

 1. บัตร ป ระจำตัว ประช าชนตัวจริ งของต นเอ ง
 2. เบอ ร์ โทรศัพท์ มื อถือของตนเอ ง
 3. สำเนาบัตร ปร ะชาชน รับรอ งสำเนาถูกต้อง กรณี ไม่ได้ เป็น ลูกค้า ธ.ก.ส. หรือ ไม่มี บัญชี เงินฝาก ธ.ก.ส.

วิธีก ารล งทะเบีย นสินเชื่อ

 1.  ให้ก ดค้ นหาเพื่ อเพิ่มเพื่อ น ที่ LINE ID @baacfamily
 2.  และทำการเลือ ก เมนู CV – 19 ล งทะเบีย น รับความ ช่วยเหลือ
 3.  จากนั้นกร อก ข้อมูล ราย ละเอียด ต ามที่เมนู กำหนด
 4.  และจึงรอรั บ SMSเพื่ อเตรียม หลั กฐาน ทำสั ญญา ดังนี้
 • บั ตร ปร ะชาชน ตัวจริง ของตั วท่านเอ ง
 • เบอร์ โทร ศัพท์ มือ ถือข อง ตัวท่ านเอง
 • สำ เนา บัต ร ประ ช าชนที่รับรองถูกต้อง

5. ทำสั ญญาเงิ นกู้ เเละ เอกสาร ที่เ กี่ยวข้ อง ทาง ธนาคาร เพื่อจะเป็นช่องทางสำหรับการ ติดต่อนัดหมาย

6. หากท่านได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ธน าคาร จะส่ งข้อความ SMS เเจ้งก าร โอน เงิน ไปก ดเงินที่ตู้ ATM ได้อีกด้วย