ยอดวันนี้ CV-19 รายใหม่เกือบหมื่น

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามต้องบอกว่า ดุแลสุขภาพกันด้วย  เรียกได้ว่าสถานการณ์การระบา ดของโควิ ดรอบนี้จะดูร้ายแรงจนคุมไม่อยู่เลยทีเดียว เนื่องจากพบผู้ติ ดเ ชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากทุกวัน ล่าสุดเมื่อเวลา 07.50 น. วันที่ 9 ก.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โค วิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโค วิด-19 ประจำวัน ระบุว่า เบื้องต้นมี

ผู้ป่ว ยใหม่ 9,276 ราย

จำแนกเป็นผู้ติ ดเชื้ อใหม่ 8,998 ราย

ติดเชื้ อในเรือ นจำ/ที่ต้องขัง 278 ราย

หายป่ว ยกลับบ้าน 3,928 ราย

หายป่ว ยสะสม 212,651 ราย

ยอดผู้ป่วยสะส มระลอกเดื อนเม.ย. จำนวน 288,643 ราย

เสียชีวิตเพิ่ ม 72 ราย

ทั้งนี้ ศบค.จะแถล งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งเวลาประมาณ 12.30 น.