ยูเมะพลัส อนุมัติปั๊บ เปิดบัตรปุ๊บ กดเงินสดได้ทันที เงินเดือน 7,000 ก็สมัครได้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาว โซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ในช่วงเวลา แบบ นี้หลายๆท่านได้รั บความลำบากด้านการเงิน เนื่องจากสถาณ การณ์รอบ 2 ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับ ผลกระทบกันหมด บางบริษัทบางกิจการถึงขน าดผหยุดกิจการช่วคราวหรือปิดตัวลง

โดยแต่ว่าในช่วงที่เราผ่านพ้ นเรื่องราว ร้ายๆ กันมา นั้น ถือว่ าช่วงนี้เป้นช่วง ที่ไทยกำลังจะกลับมา ถ้าใช้สติทุกอย่างจะผ่ านไปได้ด้วยดี สำหรับคนที่ กำลังมองหาวงเงินสัก ก้อน ตรงนี้เรามีทางเลือกดีมาให้จากยูเมะ พลัส

ซึ่งตรงนี้ ยูเมะพลัส ได้มีสิ นเชื่ อตัวใหม่ในรูปแบบ บัตรเงินสด  ถึง 2 รูปแบบ ที่ออกให้กับพนักงาน ประจำที่เงิ น เดือนน้ อย และ ผู้ที่กำลังมองหาวงเ งินที่สูงขึ้น ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก และอ นุมัติวงเงิ นพร้อมใช้ ที่รวจเร็จ

บัตรกดเงินสดยู เมะพลัส

สำหรับพนักงาน ผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,00 0 บาท ขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยและค่าธร รมเนียมการใช้วงเงิ นไม่เกิน 25% ต่อปี

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

สำหรับพนักง านผู้มีรายได้ประจำตั้ง แต่ 20,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรร มเนียมกา รใช้วงเงินต่ำสุด 19.8%* ต่อปี

( * ขึ้น อ ยู่กับเงื่อนไขการ พิจารณ าของบริษัทฯ )

สิทธิประโยชน์บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

1. อนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

2. ฟรีค่าธรร มเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านบริการสั่ งเงิ นโอนเข้าบัญชีผ่าน Umay+ Mobile Application (Easy Mobile Cashing : EMC) และผ่านUmay+ LINE Connect (Easy Line Cashing: ELC)

3. ชำระขั้นต่ำ 3% แต่ไม่ต่ำก ว่า 200 บาท

4. เพียงสมั ครก็รับบัตร ได้ง่าย ๆ อนุ มัติปั๊บ เปิดบัตรปุ๊บ กดเงินได้ทันที

5. คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกต ามยอดเงินที่ใช้จริง ไม่กดเงิ นสดก็ไม่เสียดอกเบี้ย

6. กดเงินสดได้ทันใจที่ตู้ ATM ยูเมะพลัส ธนาคา รกสิกรไทย ธนาค ารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธน าคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธน าคารกรุงศรีอยุธย า และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกตู้ทั่วประเทศ

7. ผ่อนชำระสินค้าได้ที่ห้ างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้ านค้าสมาชิกที่มีสัญลักษณ์ Umay+ หรือ EASY BUY ทั่วประเทศ

8. เลือกจ่ายคืนสบายได้อย่างใจ อิสระตามแบ บที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายขั้นต่ำ จ่ายมาก หรือจ่ายหมด

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการถอนเ งินสดระหว่างบัตรเครดิต บัตรยูเมะพลั สและบัตรยูเมะพลัส พรีเมียร์สำ หรับจำน วนเงินที่เบิกถอน 50,000 บาท ระยะเวลา 30 วัน

หมายเหตุ:

เบิกถอนเงินสดโดยบัตรกดเงิ นสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธ รรมเนียมการใช้วงเงินต่ำสุด 19.8% ต่อปี

เบิกถอนเงินสดโดยบัตรเครดิต อัตราดอกเ บี้ย 16% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการถอ นเงิ นสดล่วงหน้า 3% ของยอดที่ถอ

ตัวอย่างแผนการชำร ะเงินเป็น  เพียงการคำนวณเบื้องต้นเ ท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. อายุ 20-55 ปี (สัญชาติไท ย) อายุ 20-55 ปี (สัญชาติไทย)
  2. พนักงานผู้ มีรายได้ประจำ
  3. พนักงานผู้มีรายได้ประจำ ดังนี้
  4. รายได้ประจำตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป สำหรั บบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
  5. รายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป สำห รับบัตรกดเงินสดยูเมะพลั ส พรีเมียร์
  6. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรื อที่ทำงานที่ติดต่อได้ มีหมายเลขโท รศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
  7. มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในพื้ นที่บริการ มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในพื้นที่บริการ

เอกสารประก อบการสมัคร

1. บัตรปร ะชาชน ตัวจริง

2. เอกสารแสดงรายได้

รับเงิ นเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร

– สลิปเงิ นเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน

ตัวจริง (ไม่เกิน 2เดือน)

– บัญชีเงิน ฝากย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ตัวจริง

รับเงิ นเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร

– สลิปเงิ นเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน

ตัวจริง (ไม่เกิ น 2 เดือน)

กรุณาแสดงเอกส ารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ยกเว้น กรณีส่งเอกสารการสมัครทาง ไปรษณีย์ให้นำส่งเป็นสำเ นาเอกสารและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเ ชื่อ การคืนเอกสารและการเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริก ารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคำนวณอัตราดอ กเบี้ย กรณีเบิกถอนเงินสด

1. วิธีคำนวณด อกเบี้ย

เงินต้นคงเหลือ x ดอกเ บี้ย15% x จำนวนวันในแต่ละรอบบัญชี* ÷ 365 วัน

2. วิธีคำนวณค่าธรร มเนียมการใช้วงเงิน

เงินต้นคงเหลือ x ค่าธรรมเนียมฯ 10% x จำนวนวันในแต่ละรอบบัญชี* ÷ 365 วัน

3. วิธีคำนวณเงินต้นคงเหลือในงวดถัดไป

(เงินต้นคงเหลือ + ดอกเบี้ยและค่าธร รมเนีย มฯในแต่ละรอบบัญชี) – ยอดเงิ นที่ลูกค้าชำระ

หมายเหตุ *การนับจำนวนวันในแต่ละรอบบัญชี

กรณีจ่ายหมด: นับตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงิ นสด – ก่อนวันชำระเงิน 1 วัน

กรณีจ่ายขั้นต่ำ: นับตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงิ นสด – ก่อนวันสรุปยอดบัญชี 1 วัน

4. วิธีคำนวณยอดปิดบัญชี

จากตัวอย่างใบแนะนำการชำระเงิน ห ากต้องการชำระยอดหนี้ทั้งสิ้น ในวันครบ กำหนดชำระเ งิน 2 พฤศจิกายน ยอดที่ต้องชำ ระ คือ 10,211.21 บาท โดยคำนว ณจากยอด เงินรวมที่ต้องชำร ะ + ดอกเบี้ยและค่าธร รมเนียมฯตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชี (15 ตุลาคม) ถึง วันก่อนวันที่ชำระเงิ น 1 วัน (1 พฤศจิกายน) ดังนี้

ยอดเงินรว มที่ค้างชำระ + [(เงินต้นคงค้าง x ดอกเบี้ย15% x จำนวนวันจากวันสรุปยอดบัญชีจ นถึงวันก่อนวันที่ชำระเงิน 1 วัน) ÷ 365 วัน + (เงินต้นคงค้าง x ค่าธร รมเนียมการใช้วงเงิน 10% x จำนวนวันจากวันสรุ ปยอดบัญชีจนถึงวันก่อนวันที่ชำระเ งิน 1 วัน) ÷ 365 วัน + ค่าธรรมเนีย มอื่นๆ (ถ้ามี)]

10,089.35 + (9,884.92 x 15% x 18 วัน ÷ 365 วัน = 73.12) + (9,884.92 x 10% x 18 วัน ÷ 365 วัน = 48.74) = 10,211.21 บาท

ช่องทางการสมัครบัตรกดเงินสด

1. สมัครผ่านเว็บไซต์

2. เลือกเมนูสมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์

3.กรอกข้อมูลส่วนตัว

4. ตรวจสอบความถูกต้องและกดส่งข้อมูล

5. ตรวจสอบความถูกต้องและกดส่งข้อมูล

6. เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สมัครผ่าน ทางไปรษณีย์ สะดวกง่ายๆด้วย 3 ขั้นตอน

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2. พิมพ์เอกสาร แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3. ยื่นเอกสารด้วยตัวท่านเอง

ยื่นเอกสารด้วยตัวท่านเอง

ที่สาขาใกล้บ้าน ค้นหาสาขาใกล้บ้านคุณ

หรือ ส่งไปรษณีย์ ถึง

ศูนย์อนุมัติสินเชื่อ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

252/246 ชั้น 4 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร

คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

รอรับการอนุมัติ

ทางเราจะจัดส่งบัตรกดเงินสด

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบได้ที่  https://www.umayplus.com/cashcard