รวดเดียว คลังฯ ประกาศผลทบทวนสิทธิ เราชนะ รอบสุดท้าย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสาระสำคัญที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตาม เพราะว่า ในช่วงเวลาที่ หลังจากสถาณการณ์รอบ ที่ 2 ที่ผ่านมานั้น ไม่ว่า อาชีพอะไรก็ได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายส่วน ตัวต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจของตัวเอง บางบริษัทบางกิจการถึงขนาดหยุดชั่วคราวหรือปิดตัวลง ทั้งนี้ ทำให้หลายคน ตกงาน และกลับภูมิลำเนาเดิมกันเยอะ

ซึ่งการช่วยเหลือของทางรั ฐบาลได้ออกมาตรการ เพื่อช่วยเหลือหลายๆอย่าง เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เราไม่ทิ้งกัน แต่ว่า มาตรการที่ประชาชนเข้าถึงมากที่สุดในตอนนี้นั้นก็คือ เราชนะนั่นเอง

 

ล่าสุด วันที่ 19 มี.ค.64 กร ะทรวงการคลัง แจ้งประกาศผลทบทวนสิทธิ เราชนะ รอบสุดท้าย ของประชาชนที่มีเงินได้พึ่งประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่ากำห นด และขอบทบทวนคุณสมบัติทั่วไป สามารถตรวจสอบ สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาค ม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www. เราชนะ .com

ผู้ที่ผ่ านจะได้รับวงเงินครั้งเดียว 7,000 บา ท ในวันที่ 25 มีนาคมนี้ และสามารถใช้จ่ายผ่ านแอพ เป๋าตัง ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ทราบผลการทบทวนสิทธิ คือ

1. ประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในเรื่องการเป็นผู้ประกันตนตามม าตรา 33 แห่งกฎหมา ยว่าด้วยการประกันสังคม การเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ป ฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรั ฐ ข้าราชการการเ มือง ผู้รับบำนาญ

หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ หรือการเป็นผู้มีเงินฝ ากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และ กดปุ่ม ทบท วนสิทธิ ทาง www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 64

 

2. ประชาชนที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกิ นกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่กดปุ่ม ทบทวนสิทธิ ทาง www.เราชนะ.com และได้ยื่ นแบบแสดงรายการภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้ว ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.- 8 มี.ค.

อย่างไรก็ตาม คลังประกาศผลท บทวนสิทธิ เราชนะ รอบสุดท้าย รับเ งินก้อนเดียว 7,000 บาท วันที่ 25 มี.ค.นี้ ใช้ผ่านแอพฯเป๋าตัง ได้ถึง 31 พ.ค.