รัฐบาลประกาศชัด พร้อมโอนเงินทางนี้เท่านั้น

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อครม.ประกาศยืนยันชัดเจน พร้อมมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือลูกจ้างและผู้ประกอบการ ที่อยู่ในส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รวมทั้งผู้มีอาชีพอิสระในพื้นที่ 10 จังหวัด
ประกอบด้วย

กรุงเทพมห านคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตต านี ยะลา และสงขล า ครอบคลุม 9 กิจก ารที่ได้รับผ ลกระทบ


ผู้ประกันตนม าตรา 33

ประกั นสังคมจ่ายเงินเยียวย าผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 50เปอร์เซน ของรายได้ สู งสุดไม่เกิน 7,500 บาท และรัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างสัญชาติไทย 2,500 บาทต่อคน ทำให้จะได้รั บเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อคน

รัฐบา ลจ่ายให้นายจ้างในระบบประกั นสังคม ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อหัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างจะเป็นผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวย าด้วยการนำส่งข้อมูลเงินสมทบของลูกจ้างที่เป็นผู้ประกั นต นให้เรียบร้อย

ล่ าสุด วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประกันสั งคม ได้ออกประกาศเน้นย้ำนา ยจ้างบุคคลธรรมดา และผู้ประกั นตน มาตรา 33, 39 และ 40 ที่ได้รับการเยียวยา จะได้รับเงินผ่านการโ อนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น เพื่อป้อ งกันความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชี

ทั้ งนี้ หากผู้ประกันตนท่านใดยังไม่เคยมีบัญชีที่พร้ อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน ให้ทำตามขั้ นตอนต่อไปนี้

สิ่ งที่ต้องใช้ลงทะเบียนพร้ อมเพย์

สมุ ดบัญชีเงินฝ าก หรือเลขที่บัญชีเงินฝ าก แต่ต้องเป็นชื่อเราเท่านั้น

เล ขบัตรประจำตั วประชาชน

วิ ธีสมัครพร้อมเพย์

นำเลขบัต รประจำตัวประชาชน 13 ห ลัก ไปผูกกับบัญชีเงินฝากธนาค ารใดก็ได้ โดยแต่ละธนาคารจะมีวิธีการแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะสามารถล งทะเบียนได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ตู้ ATM

แอปพลิเคชั น Mobile Banking

ธน าคารทุกสาข า

เว็ บไซต์ธนาค าร

สำหรับท่านที่อยู่ในประกันสังคม มาตรา 33 สามารถตร วจสอบว่าท่า นได้รับเงินเยียวย าหรือไม่ ตามขั้นตอนดังนี้