รับสิทธิ์ด่วน ธ.ออมสิน พร้อมช่วย ให้ยืมรายละ 1 แสนบาท เช็กเลย

โครงการสินเชื่อดีๆจากทางสถาบันการเงิน มีมาบริการให้ลูกค้าของธนาคารและประชาชนอีกแล้ว สำหรับสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน ที่เปิดให้บริการผ่าน Application MyMo เท่านั้น และต้องอัพเดท MyMo เป็น version 2.16.0 เพื่อใช้บริการรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้งาน iOS

ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิให้ท่านและจะเปิดเมนูให้สมัครเร็ว ๆ นี้

วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ระยะเวลาการกู้ยืม

ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ขอบคุณ ฐาน เศรษฐ กิจ