รับสิทธิ์ด่วน ออมสิน ให้ยืมรายละ 100,000 ไม่ต้องไปธนาคาร

สถาบันการเงินหลายแห่งพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะธนาคารออมสินที่เปิดมาตรการสินเชื่อ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ท่านทั้งหลายด้วยโครงการสินเชื่อ อิ่มใจ ที่ท่านสามารถสมัครหรือลงทะเบียนผ่าน Application MyMo เท่านั้นโดยต้องอัพเดทแอพพลิเคชั่นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดคือ 2.1.0 นั่นเองสบายละเอียดการสมัครจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากข้อมูลดังนี้

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19

วงเงินสินเชื่อต่อราย

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

กลุ่มเป้าหมายของธนาคาร

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/

ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/

ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ระยะเวลาการกู้ยืมสินเชื่อ

ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

คิดอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

 

ติดตามรายละเอียดสินเชื่อ ผ่านเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/online/regist-cvdm/