รับเงินอีก 3,500 คลังเตรียมเปิด ให้ลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบใหม่กลาง ม.ค.นี้

อี กหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่กำลังรอคอยก ารลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงก ารคนละครึ่ง

ที่พล าดไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ล่ าสุด กระทรวงก ารคลังเผยว่า

เตรีย มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เพิ่ มอีกประมาณกลางเดือน มกราคม 2564 นี้ เป็นจำน วนอีก 1 ล้านสิทธิ์

สำห รับโครงการคนละครึ่ง ที่รัฐบาลเปิ ดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อใช้จ่า ยเป็นจำนวน 3,500 บาท

ผ่ านทางแอป “เป๋าตัง” โดยมีจุดประสงค์ในก ารช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการซื้ออาห าร เครืองดื่ม และสินค้าทั่วไป

โด ยผู้ซื้อจ่ายเงินเพียง 50% ของราคาสินค้า และใ ช้จ่ายได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน หรือ 3,500 บาท ต่อคนต ลอดระยะเวลาโครงการ

เพื่อกร ะตุนการใช้จ่ายของประชาชนภายในประเทศ อีกทั้ งยังช่วยแบ่งบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับปร ะชาชน และช่วยให้ร้านค้ารายย่อยมีรายได้

ซึ่ งถือเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศในภาครว มอีกด้วย

เ มื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 นายอาคม เติ มพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระท รวงการคลัง

เผ ยว่า โครงการคนละครึ่งตอนนี้ทางกระทรว งการคลัง อยู่ในขั้นตอนการสรุปตั วเลขของจำนวนคนละเฟส 2

สำหรั บผู้ที่ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ โดยจะทราบผลห ลังจากวันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้ นไป

ที่มีเงื่อ นไขให้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งภายใน 15 วัน หลังจากได้รั บสิทธิ์ผ่าน SMS โดยมีตัวเลขคร่าวๆอยู่ปร ะมาณ 500,000 สิทธิ์ที่ยังไม่เคยใช้

โด ยได้คาดการณ์ไว้ว่าอาจจะเหลื อสิทธิ์ในโครงการอีกประม าณ 1 ล้านสิทธิ์

โ ดยกระทรวงการคลังจะนำสิทธิ์เหล่านั้นม าเปิดให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ได้ลงท ะเบียนในช่วงกลางเดือน มกราคม 2564

โด ยผู้ที่มีสิทธิ์ในก ารลงทะเบียนคนละครึ่งจะต้องมีอ ายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

มีบั ตรประชาชนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบั ตรคนจน จึงจะสามารถรับสิทธิ์จากโครงก ารคนละครึ่งได้