รายละเอียด เตรียมเปิดรอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับในวินาที่นี้นั้นต้องยอมรับว่า มาตรการต่างๆของรัฐบาลนั้นนอก/จากช่วยประชาชนแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในตอนนี้อีกด้วย  ล่าสุดสำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 15 ล้านคนภายในสิ้นปี 2564 มอบเป็นของขวัญปีใหม่

โดยมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด แทน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการใช้จ่าย

เรามีความตั้งใจอยากให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งที่ประชุมได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ และข้อจำกัดต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แล้วมาหารือร่วมกันอีกครั้ง หากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วที่สุด

การลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่นี้ คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งเดิมมีผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วประมาณ 13.6 ล้านคน

และเพื่อเป็นการคัดกรองว่าอยู่ในหลักเกณฑ์-เงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จึงเผยหลักเกณฑ์เบื้องต้นของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

รายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มาคำนวณเพื่อคัดกรอง จากเดิมพิจารณารายได้ตัวบุคคล

นำเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณา (อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์)

ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ก็ลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่

สำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมทรัพย์, พันธบัตร, ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิบ้านพร้อมที่ดิน จะต้องมีบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เลือกธนาคารที่สะดวกได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

แสดงบัตรประจำตัวประชาชน

กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว, รายได้, ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน