รีบกู้เลย สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธนาคารออมสิน ลงทะเบียนวันนี้ รอบสุดท้าย ผ่านแอป MyMo

วันสุดท้ายแ ล้วสำหรับการลงทะเบี ยนยื่นกู้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ที่ธนาคารออมสินเปิดให้ประช าชนได้ลงทะเบียนผ่านแอปพ ลิเคชัน MyMo มาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่ านมา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจา กการแพร่กระจาย CV-19 ระลอก 2 ในวงเงิน 10,000 – 50,000 บาท ซึ่งภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 จะเป็น รอบสุดท้ายที่ทางธนาคารออมสินจะเปิ ดให้ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว สำหรับคงที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เรามีรายล ะเอียดและขั้นตอนง่ายๆ มาฝากกัน ทำตามนี้รับรองผ่านชัวร์

รายล ะเอียด คุณส มบัติ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สำหรับผู้ มีรายได้ประจ ำ

– เป็นผู้ประก อบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพ ค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่ อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนั กงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรว มอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำร ะเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

สำหรับผผู้มีอาชีพอิส ระรายได้ไม่แ น่นอน

– เป็นผู้ประกอบอาชีพอิส ระนอกภาคการเกษตร ผู้ประกอบธุรกิจ/ เจ้าข องกิจการ ผู้รับจ้างทั่วไป/ ผู้ใช้แร งงาน

– บุคคลธรรมด า สัญชาติไทยอายุคร บ 20 ปี

จำนวนเงินให้กู้

– ผู้มีรายได้ประจำ จะได้รับวงเ งินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณ าของธนาคาร

– ผู้มีอาชีพอิสร ะรายได้ไม่แน่นอน จะได้รับวงเ งินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ก ารพิจารณาของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

– ผู้มีรายได้ป ระจำ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน กรณีผิ ดนัดไม่ชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเ งินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

– ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน อัตร าดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน กรณีผิ ดนัดไม่ชำระหนี้ คิดอัตร าดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

ขั้นตอ นการขอกู้สินเชื่อ

หากใครไม่มีเ มนู ให้อัพเดตแอพ MyMo เป็นเวอร์ชั่นล่ าสุดก่อน

– เปิดแอ พ MyMo แล้วเลือ กเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” กดปุ่ม “สมัคร” กดปุ่ม “สมัคร”

– กรอกเลขห ลังบัตรประ ชาชน / กด “ถัดไป” / ตรวจสอบ ข้อมูล การสมัคร สินเชื่อ ว่าถูกต้ องหรือไม่แ ละกด “ถัดไป”

– แสดง วงเงิน สูงสุด ที่สามารถขอ สินเชื่อ / เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการแ ละตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”

– อ่านข้ อกำหนด และ เงื่อนไข กดเครื่อ งหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญ า” และกด “ยอมรับ”

– เลื่อนหน้ าจอ อ่านเงื่อนไข ความยิ นยอม ในการเปิ ดเผยข้อมูล จนสุดหน้า / กด “ยินยอม” กด “ยืนยัน”

– กดรับรหัส OTP / ระบบ กำลังส่ งรหัส OTP ไปยังเบอร์มือถือ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ / เมื่อรับรหัส ยืนยัน จาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภ ายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”

– รายละเอียด การยินยอม ในการ เปิดเผย ข้อมูลฯ สามารถ Save เก็บไว้ ในคลังภาพได้ โดยก ดเครื่องหมาย ด้านบนริมซ้าย / รูปการ ยินยอม ในการเปิดเผย ข้อมูลในคลังภาพ / หลังจาก นั้น ให้กด “เสร็จสิ้น”

สถานะ การขออนุมัติสิ นเชื่อพลังฐานราก

1. อยู่ใน ระหว่าง ธนาคาร พิจารณา สินเชื่อ

2. หากลูกค้า ไม่ได้ รับอนุมัติ สินเชื่อ เนื่องจ ากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคาร กำหนด หากมี ข้อสงสัย ให้ติดต่อโทรไปที่ 1143

3. ลูกค้า รับอ นุมัติ สินเชื่อ จากนั้นกด “ถัดไป”เพื่อดำเนินการท ำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

วันนี้ลงเบี ยนรอบ สุดท้ายแล้ว ใครยังไม่ได้ทำรีบลงท ะเบียนเลย ก่อนหม ดโอกา ส