รู้สาเหตุแล้ว ลงทะเบียน คนละครึ่ง ได้รับหมายเลข OTP ล่าช้า

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ช าวโซเชียล ต่างติ ดตามและสนใจ ซึ่ง ต่างออกความคิดเห็ นและต้องบอกเลยว่า เรื่องแบบ นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีก

ล่าสุด ภายหลังกระท รวงกา รคลังเปิ ดให้ลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง รอบเก็บต ก ผ่าน www.คนละครึ่ง.com จำนวน 1.34 ล้า นสิทธิ์ เมื่อเวลา 06.00 – 23.00 น. วันที่ 20 ม.ค.

โดยเวลาผ่านมาเพียง ไม่ถึง 10 นาที จำน วนสิทธิ์ คงเหลือ 0 สิทธิ์ นั้น น.ส.กุลย า ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐ กิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า

การลงทะเบียนคนละครึ่งร อบเก็บตกอีก 1.34 ล้านสิทธิ์ ในวันที่ 20 ม.ค. เวลา 06.00 น. ยังมีประชาชนสนใจมาลงทะเบียนเป็ นจำนวนมาก เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้

โดยเข้ามารอในระบบลงท ะเบียนมากกว่า 3 ล้านคน จึงมีผู้ที่พลา ดลงทะเบียนในรอบนี้เกือบ 2 ล้านคน


ส่วนกรณีที่มีผู้ลงทะเบียน ได้รับหม ายเลข OTP ล่ าช้า จา กการสอบถามทางธนาคารกรุงไทย ได้รับการชี้แจ งว่า ระบบไม่มีปัญหา ระบบมีค วามต่อเนื่อง

แต่อ าจจะหน่วงอยู่บ้าง จากร ะบบของผู้ให้บริการมือถื อมีปริมาณผู้มาลงทะเบีย นพร้อมกั นเป็นจำนวนมาก

น.ส.กุลยา กล่าวว่า การแจ กเงินช่วยเหลือค่าค รองชีพ 3,500 บาทผ่านคนละครึ่งเฟส 1-2 จะไม่มีการขย าย หรือ รับลงทะเบียนเพิ่มอีก

โดยสิ้นสุดครบ 15 ล้านคน ส ามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค.2564 นี้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่อีก 1.34 ล้านราย จะสามารถใ ช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. และต้ องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน เพื่อป้อ งกันถูกตัดสิทธิ์เช่นกัน


ก่อนหน้านี้ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยภ ายหลังการชี้แจงรายละเอี ยดโครงการเราชนะ และ คนละครึ่งรอบเก็บตกว่า ม าตรก ารยังไม่จบแค่นี้ ให้รอดูฉากต่อไป

โดยนายอา คม กล่าวว่า การดำ เนินโค รงการคนละครึ่ง เฟส 3 จะพิจ ารณาหลังจากสิ้นสุดโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ในสิ้นเดื อนมี.ค. 2564 เ

นื่องจากไม่อยากทำให้ปร ะชาชนสับสนทั้ง โครงการค นละครึ่ง และ เราชนะ จึงจะ ให้โครงการต่าง ๆ จบก่อน จึงจะมีการพิจารณาอีกครั้ง

ทั้งนี้การลงทะเบียน คนล ะครึ่ง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านม าเต็มเร็วภายใน 10 นา ที ซึ่งหลายคนที่ไม่ได้ ส่วน หนึ่งรอรหัส op t นานมาก จนสิทธิ์เต็มนั่นเอง