ลงทะเบียน ไม่สำเร็จ-กรอ กข้อมู ลผิด ล งใหม่ได้ตามขั้นตอน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้ องบอกเลยว่า ในช่วงนี้ได้รับผลกระท บกันหมดทั่วประเทศ กันจิริงๆ โดยตรงนี้ รัฐไดออกมาตรการเพื่อ ช่วยเหลือเยียวย า กันหลายม าตรการ โดยมาตรก ารล่าสุดคือ เราช นะ นั้นเอง

ล่าสุด วานนี้(29 ม.ค.64) น.ส.กุลย า ตันติเ ตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำ นวยกา รสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐ านะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโค รงการ เราช นะ วันแรก 29 ม.ค.64 ตั้งแ ต่เวลา 06.00 น. ผ่า นทางเว็บไซต์ www.เรา ชนะ.com ในเวลา 18.00 น. พบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วมากกว่า 6.03 ล้านคน

ทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอ บสถานะการได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.64 หากผ่านการคัดกร องคุณสมบัติสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเค ชัน เป๋าตัง ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition)

เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเ คชัน และใช้วงเงินสิทธิ์ในโ ครงการเราชน ะได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนที่ ลงท ะเบียนไม่สำเร็จ ซึ่งอาจเกิดจา กปัญหาการกรอกเลขบัตร ประจำตัวประชาชน เลขรหัส หลังบัตรประชาชน (Laser ID)

ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ถูกต้องจ ะได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนใหม่อี กครั้งไม่เกินวันที่ 12 ก.พ.4

โดยกรณีของผู้ที่ไม่มีชื่อกลางไม่ต้องกรอกข้ อ มูลลงใน ช่องดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ที่ลงท ะเบียนไม่สำเร็จสามารถเข้าไป ลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน

ทั้งนี้ โครงการเราชนะไม่ได้จำกัดจำน วนผู้ได้รับวงเงินสิทธิ์ สามา รถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแ ต่วันที่ 29 ม.ค. 12 ก.พ.64 ระหว่างเวลา 06.00 น.-23.00 น.