วงเงินยังเหลือ สินเชื่อพิเศษ ธ.ออมสิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ

เป็บนอีหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียต่างติดตามและต้องบอกว่า ในช่วง สถาณการณ์ รอบ 2 ที่ผ่านมาได้รับ ผลก ระท บกันทั้ งประเทศเลยจริง ไม่ว่าจะเป็นราชก ารหรือว่าเอก ชนได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า

ทั้งนี้รั ฐบาลได้ออกมาตรก ารเพื่อช่ว ยเหลือ หลายโครงการ

แต่ว่า ในส่วนตรงนี้ก็ยังมีในส่วของผู้ที่ไม่ไ ด้รับการช่วยเหลื อเหมือนกัน ทั้งนี้สำหรับคนที่กำลังมองหาในส่ วนของวงเงินสักก้อน เพื่อม าจับจ่ายใช้สอยหรือลงทุนธุรกิจเพื่อที่ดำรงชีพในช่วงนี้

จะดีกว่าไหมถ้าวงเงินก้อนนั้น เป็นวงเงิน สินเชื่อจากธนาคาร ออมสินที่  มรอัตร าดออกเบี้ยที่ถูกกว่านนอกร ะบบ และหลายธนาคาร โดยการอนุมัติที่รวจเร็ว

วันนี้ ยังมีวงเงิ น เหลือ สินเชื่ อพิเศษ ธ.อ อมสิน สำหรับผู้มีอาชี พอิสระและผู้มีรายได้ประจำ

ยังมีวงเงินเหลือ สินเชื่ อ ยืมเงิน พิเศษ ธ.ออ มสิน สำหรับผู้มีอาชี พอิสระและผู้มีรายได้ประจำ

สินเชื่อ ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มี รายไ ด้ประจำ ที่ได้รับผลกระ ท บจาก(CD-19) รอบ 2  (โครงการสินเชื่ อพิเศษเพิ่มเติม)

สินเชื่อ ยืมเงิ น พิเศษเพื่อ ประชาชนฐ านรากเเละบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม

สถานะ ยั งมีวงเงินคงเหลือ

 

รายละเอีย ดของโครงการ

วัตถุประสงค์ยื มเงิน : เพิ่มสภาพคล่อ งชั่วคราวในก ารดำรงชีวิ ตเเก่ประชาชนที่มีรายได้ประจำที่ได้รั บผลกระทบจากcvd 19

กลุ่มเป้าหมายยืมเงิน : ประชาชนที่มีร ายได้ประจำเเต่มีรายได้ลดล งหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผ ลกระทบจากcvd 19

อัตราดอกเบี้ย : ร้ อยละ 0.35 ต่อเดือน

วงเงิน : ไม่เกิ นรายละ 50,000 บาท

ระยะเวลา : ยื่นข อสินเชื่อ ยืมเงิน เเละทำนิติกรรมเเล้วเสร็จ ภายใน 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะครบกรอบว งเงินโครงการเเล้วเเต่อย่างใด อย่างหนึ่งจะถึงก่อน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนไ ด้ที่ เว็บไซต์ธนาค ารออมสิน

หรือ ที่อยู่ : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลก ารติ ดต่อ : โ ทรศัพท์ Call C enter : 1115 โท รสาร 0-2299-8012