วิธีการลงทะเบียน และแบบฟอร์ม บัตรคนจนรอบใหม่ ปี 2564

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังรอคอยของขวัญปีใหม่จากทางภาครัฐ

ที่ประกาศจะเปิดให้ลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบให ม่ภายในต้นปี 2564

ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไข ในเรื่องของสวัสดิการที่เคยได้รับอย่างละเอียด

ล่าสุดที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ CV-19 ศบ.ศ

มีมติเห็นชอบ มาตราการเพิ่มกำลังซื้อให้แก้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นจำน วน 14 ล้านคน

โดยกระทรวงการคลังเสนอ ขยายระยะเวลา เพิ่มจำนวนเงินพิเศษให้อี กคนละ 500 บาท

เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแ ต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2564

วันนี้เราจึงนำแบบฟอร์มและวิธีการกรอกใบสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ดูและเตรียมเอกสารก่อนเปิดลงทะเบียนจริง

เงื่อนไขการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 ต่ อปี

3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. และพันธบัตรรัฐบาล หรือ ตราสารหนี้ ถ้าหากมีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

4. รายได้ครัวเรือนจะเป็นตัวประกอบในการพิจารณา

5. ถ้าหากมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คันขึ้นไป จะไม่ได้รับสิทธิ

วิธีการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับการกรอกข้อมูล

1. เอกสารสำหรับการกรอกข้อมูลเพื่อยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ทีท่เว็บไซต์ www.fpo.go.th

2. กดที่เมนู เอกสารเผยแ พร่ / บริการประชาชน บัตรคน

3. กดที่คำว่าดาวโหลด

4. กดที่คำว่า แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

5. กดคำว่า Download ที่อยู่ด้านล่างขวามือ

6. หลังจากนั้นจะได้ใบการกรอกข้อมูลแบบนี้มา

หลังจากที่กรอกเอกสารเสร็จสิ้น สามารถนำไปยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 แห่งได้แก่

  1. สำนักงานเศรษฐกิจ
  2. กระทรวงการค ลัง
  3. ธ.ก.ส.
  4. ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย

หลังจากกรอกใบสมัคร และยื่นเสร็จ เพียงเท่านี้ ก็รอผลการสมัครของท่านได้เลยค่ะ