วิธีกู้ สินเชื่อ ธกส. ใจดี ยอดฝาก 10,000 กู้ได้ 90%

เป็นอีกหนึ่งธนาคารชั้นนำที่ทุกคนรู้จั กกันดี ซึ่งมีร ากฐานมั้งคงอยู่แนงหน้าในวงการธนาคา รของประเ ทศไทย จัดได้ว่าอยู่ใน 16 สถาบัน ารเงินห ลังของไทยเลยทีเดียวสำหรับ  ธ.ก.ส.

ซึ่สำหลับคน ที่กำลังมองหาวงเงิ นสักก้อน นึงในช่วงสถา นการที่มีผลกระท บแบบนี้ ตรงนี้จะดีกว่าไหม ถ้า เกิดว่าวงเงินนั้น เป็นวงเงิน ของ ธ.ก.ส.

แทนที่จ ะเป็นวงเงินในบั นชีของท่านเพื่ อทำการต่ อยอดหรือประคองธุรกิ จรวมไปถึงการใช้จ่ายต่ างๆ ในอัตราดอกเบี้ ยที่ถูก รวมถึงการอนุมัติผ่ าระบบที่ไว

ซึ่งล่าสุด ธ นาคารเพื่อกา รเกษตรแล ะสหกรณ์ก ารเกษตร (ธ.ก.ส) เปิ ดให้กู้ สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริกา รเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สำหรับลูกค้า ธ.ก.ส.

โดยไม่ว่าจ ะเป็นลูกค้าเก่าห รือลูกค้าใหม่ก็สามารถยื่ นเรื่องขอกู้ “สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริก ารเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ได้

ส่วนวัตถุประส งค์ของ สินเชื่ เพื่อเป็นค่ าใช้จ่าย และเพื่ อการพัฒนาคุณภ าพชีวิตของลู กค้า ธ.ก.ส.ทุกท่าน

คุณสมบั ติผู้กู้ สินเ ชื่อ

1. ผู้กู้ต้ องเป็นบุคคลสั ญชาติไท ยเท่านั้น

2. ผู้กู้ต้ องเป็นบุคคลที่มีอ ายุ 20 ปี ขึ้นไป

3. ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าที่ฝา กเงินของ ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหก รณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)

4. ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้ าสลากออมท รัพย์ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรแล ะสหกรณ์การเก ษตร (ธ.ก.ส)

 

เอกสารประกอ บการขอกู้ สินเชื่ อ

1. สำเนา บัตรป ระชาชน” ที่ยังไม่ หมด อ ายุของผู้กู้

2. สำเนา ทะเบียนพ าณิชย์ หรือ “ทะเบียนก ารค้า เช่น ใบอนุญาตประกอ บกิจการที่ดำเนินธุรกิจในปั จจุบันฯ เป็นต้น
วงเงินกู้ยืม “สินเชื่อ”

3. เพียงแค่ลูกค้า ธ.ก.ส. มียอ ดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บ าท ก็สามารถกู้ยืมได้สูงสุ ด 90 % ของเงินฝาก หรือมึสลากอ อมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน “สินเชื่อเพื่ อผู้ใช้บริการเงินฝ ากกับ ธ.ก.ส.”

 

อัต ราดอกเบี้ย สินเชื่อ

1. กรณีลู กค้าใช้ เงินฝา กระจำ หรือ “ออมทรัพย์ สำหรับกา รค้ำประกัน คิดอัตรา ดอ กเบี้ย เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเ งินฝากนั้นๆ  บ วก เพิ่มอีก ร้อยละ 2 ต่อปี

2. กรณีลูก ค้าใช้ สลาก ออมทรัพย์ สำหรับก ารค้ำประกัน คิดอัต รา ดอกเบี้ย” ตามป ระกาศ ธนาคารเพื่อกา รเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
ระยะเวลาการชำระคืน สินเชื่อ

3. ระยะเวลาในก ารชำระคืน สินเชื่ อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกั บ ธ.ก.ส. ให้ชำระคื นไม่เกิน 1 ปี
หลักประกัน สินเชื่อ

4. หลักประกันที่ใช้ในกา รค้ำประกัน “สินเชื่อ” ใช้เพียงแค่ “สมุดเงินฝาก ข อง ธ.ก.ส.หรือ ใบรับฝาก สลา กออมทรัพ ย์ ของ ธ.ก.ส.เท่านั้น
สอบถา มข้อมูลเพิ่ม เติม ธ.ก.ส. Call Center โทร 0-2555-0555