วิธีขอสินเชื่อเงินด่วน ไทยเอซ แคปปิตอล กู้ได้ 1 แสน ไม่ต้องค้ำ อายุเกิน 60 ก็กู้ได้

อี กหนึ่งข่า วสารดีๆ สำหรับสถานการณ์ เศรษฐกิ จในช่วงนี้ กำลังขึ้นๆ ลงๆ

ทำให้ประชาช นและผู้ประกอบก ารส่วนใหญ่ ต่างต้องการเงิ นก้อนมาหมุนใช้

เพื่อนำมาเป็นทุ นในการทำธุรกิจ หรือต้องการเงิ นมาใช้ในการซื้ อสินค้าอุปโภค บริโภค

วันนี้เร าจึงมีอีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใ จมาฝากให้ทุกท่ านกัน

โดยสิ นเชื่อนี้ เป็นสินเชื่ อที่มีชื่อว่า ไทชเอซ แอปปิตอล เป็นสิ นเชื่อเงินด่วน

ที่ไม่ต้ องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อีกทั้ งยังอนุมัติไว เห มาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินใช้เงินด่วน

ไม่ว่ าจะนำไปเป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรื อนำไปใช้อุปโภค บริโภค ก็ตาม

ซึ่งบ ริษัท ได้รับอนุญาติให้ปล่อยสินเ ชื่อจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกั บของธนาคารแห่งประเทศไทย

ให้สาม ารถประกอบธุ รกิจสินเชื่อส่วนบุคค ลภายใต้การกำกับได้

อีกสิ่ งหนึ่งที่ต้องดูเป็นอย่ างแรกในการขอสินเชื่อ คือควา มน่าเชื่อถือ

แต่สำหรั บสินเชื่อ ไทยเอซ แคปปิต อล เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้ านการเงินในระบบ

ที่ไม่ใช่สถ าบันการเงิน หรือ Non-Bank ในลั กษณะของการให้กู้เ งิน หรือ ให้สินเชื่อ

โดยผู้ที่ข อจะเป็นทั้ง ธุรกิ จ SME หรือ บุคคลทั่วไ ปก็ย่อมได้

อี กทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รั บอนุญาติให้ปล่อยสิเชื่อโดยกระทร วงการคลัง (Personal Loan)

และอยู่ภ ายใต้การกำกับขอ งธนาคารแห่งประเ ทศไทย

อีกทั้ งบริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการพิจ ารณาขออนุมัติใบอนุญาต ให้ประกอ บธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

เพื่อการป ระกอบอาชีพภายใต้การกำกับของธน าคารแห่งประเทศไทย จากกระทวงก ารคลัง (Nano Finance) อีกด้วย

ซึ่งบริษั ท ไทยเอซ มีทุนจ ดทะเบียนทั้งหมด 303 ล้านบาท และทุนจดทะเ บียนทั้งกลุ่มมากกว่าพันล้านบาท

โดยมีประส บการณ์มานานกว่า 30 ปี จึงมั่ นใจในมาตรฐานการให้บริกา รอย่างเต็มที่

จุดเ ด่นของเงินสิ นเชื่อจาก ไทยเอซ แคป ปิตอ ล

 1. อนุมั ติง่าย ทราบผ ลเร็ว ภา ยใน 2 วัน
 2. เป็ นสินเชื่อส่ว นบุคคล ที่ไม่ต้องมีหลั กทรัพย์ค้ำประกัน
 3. ผู้ที่มีอ ายุมากกว่า 60 ปี ก็สามารถทำเรื่องข อสินเชื่อกับบริษั ทได้

คุณส มบัติของผู้ข อสินเชื่อจาก ไทยเ อซ แคปปิตอล

 1. เป็ นผู้ที่มีสัญช าติไทยเท่านั้ น
 2. ผู้ข อสินเชื่ อมีอายุเกิ น 60 ก็กู้ได้

ขั้ นตอนการส มัครสินเชื่อ ไทยเ อซ แคปปิตอล

1. คลิ กที่ปุ่มสมัครสินเชื่ อบนรูปภาพด้านบน

2. กร อกรายละเอียดให้ค รบหรือดูตัวอย่างตามรูปภาพด้า นบน จากนั้นกด สมัคร ได้เลย

3. หา กสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้วจะขึ้นรูปแ บบด้านบน จากนั้นท่านก็รอทาง ไท ยเอซ แคปปิตอล ติดต่อกลับมาได้เลย

ขั้นตอ นการขอสินเชื่ อส่วนบุคค ล

 1. เตรี ยมเอกสาร ตามที่แส ดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในก ารขอสินเชื่อ
 2. ทำเรื่อ งยื่นกู้ข อสินเชื่อที่บ ริษัทฯ
 3. ทร าบผลอ นุมัติสินเ ชื่อ
 4. บริษั ทนัดไปทำสั ญญาที่ที่พักของลู กค้า
 5. บริษั ทโอนเงิ นให้ลูกค้า หรือลูกค้ารับเ งินที่บริษัท

เ อกสารประก อบการข อสินเชื่อ

 • ก รณี บุคค ลทั่วไ ป
 1. สำเน าบัตรปร ะชาชนที่ยังไม่หม ดอายุในอีก 1 เดือน
 2. สำเ นาทะเบีย นบ้า น 4 ชุด
 3. บั ญชีธนาค ารย้อนห ลัง 6 เดือนล่าสุด
 4. สลิ ปเงินเดือน ห รือ บิลขายข อง
 5. สำเ นาใบเสร็จรั บเงินค่าผ่อนบ้าน ผ่อ นรถ 3 เดือนล่าสุด (กรณีที่มีการผ่อนรายเดือน)

อั ตราด อกเบี้ ย

อัตรา ดอกเบี้ย:เป็นไปต ามที่บริษัทกำห นด

หมา ยเหตุ : อัตราดอกเบี้ยท่ านตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยได้จา กสาขา และ Website ของทา งบรัษัท