วิธีจำหน่าย สลากดิจิทัล ผ่านแอปฯเป๋าตัง

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery)

ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถซื้อสลากได้ตามราคาที่กฎหมายกำหนด นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (7) มาตรา 17 มาตรา 18 (2) มาตรา 19 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ประกอบมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 และครั้งที่ 5/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงประกาศวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery)

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

แพลตฟอร์ม หมายความว่า ระบบที่รองรับวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยแอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชันถุงเงิน ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของภาครัฐ ผู้ซื้อสามารถซื้อสลากโดยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง ผู้ขายสามารถตรวจสอบการขายโดยใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน

สลากดิจิทัล หมายความว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดพิมพ์โดยสำนักงาน ซึ่งได้สแกนเป็นภาพสลากและข้อมูลสลาก เพื่อนำเข้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์ม

ตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล หมายความว่า ตัวแทนจำหน่ายที่ทำสัญญาจำหน่ายสลากดิจิทัลกับสำนักงาน และได้รับจัดสรรสลากตามจำนวนที่สำนักงานกำหนดง

ร้านค้า หมายความว่า ร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล

ผู้ซื้อสลาก หมายความว่า ผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง และซื้อสลากดิจิทัล

ข้อ 4 สำนักงานจะเปิดให้ซื้อขายสลากดิจิทัลบนแพลตฟอร์มในแต่ละงวดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00- 23.00 น. เฉพาะวันออกรางวัลจะเปิดให้ซื้อขายตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น.