วิธียืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM คนละครึ่งเฟส 2 สำหรับคนที่ทำผ่านแอป เป๋าตัง ไม่ได้

อีกหนึ่งข่ าวสารดีๆ สำหรับใครที่ลงทะเบี ยนคนละครึ่งเฟส 2 เรียบร้อยแล้ว พอมาถึงขั้นต อนการยืนยันตัวตนผ่านแอป แต่ไม่สามารถยืนยันตัวต นได้ วันนี้เราจึงมีอีกหนึ่งวิธีมาฝากให้ทุ กคนได้ลองไปทำตามกัน

โดยวิธีนี้เป็นกา รยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM สีเ ท่า ซึ่งเป็นตู้รุ่นใหม่ของธน าคาร ที่รองรับระบบการยืนยั นตัวตนของแอป เป๋าตัง ได้

สำหรับมาตรการ “คนล ะครึ่ง เฟส 2” หลังจากเปิดการลงทะเบียนเพื่อรับสิท ธิ 3,500 บาท เมื่อวั นที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่า นมา จำนวนทั้งหมด 5 ล้าน และปิดลงทะเบียนในวันเดียวกันเนื่อง

ซึ่งได้รับความสนใจจากประช าชนจำนวนมาก ทั้งผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนม าตรการคนละครึ่งในเฟสแรกมาก่อน และผู้ที่เคยลงทะเบีย นมาแล้ว แต่ไม่สำเร็จ

โดยหลังจากวั นที่ลงทะเบียน ระบบจะมีการส่ง SMS มาให้ตามเบอร์โท รศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยั นว่าการลงทะเบียนสำหรับและมีสิทธิจ ากมาตรการดังกล่าว

ซึ่งระบบจะส่งให้ภายในวันที่ 25 ธั นวาคม 2563 ซึ่งผู้ที่ได้รับ SMS แล้ว ก่อนจะใช้สิท ธิ 3,500 บาท ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งกา รยืนยันสิทธิสามารถทำได้ผ่านแอพพ ลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ซึ่งเป็นแอพพลิเ คชั่นในการในการใช้จ่ายกับร้านค้าผ่านแอ พพลิเคชั่น “ถุงเงิน” หากผู้ที่มีสิทธิไม่สามารถยืนยั นตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้

อีกหนึ่งทางแก้คือ การยืนยันตัวต นผ่าน “ตู้ ATM สีเทา” รุ่นใหม่ขอ งธนาคาร โดยไม่ต้องไปที่ส าขา หลักฐานที่ต้องใช้คือ บัตรปร ะจำตัวประชาชนโดยทำตามวิธีต่อไปนี้

วิธีห าตู้ ATM กรุงไทย สีเทา ที่สาม ารถใช้ยืนยั นตัวตนได้

1. เปิ ดแอพ Google Map พิมพ์ “ATM กรุ งไทย ยืนยั นตัวตน”

2. นำบัตรประช าชนไปทำการยืนยันตัวตนผ่า นตู้ ATM กรุงไท ย

3. เลื อกเมนู “ยืนยันตั วตน” (ไม่ต้องใช้บั ตร ATM)

4. ยื นยัน “การเป็นเจ้าของบั ตรประชาช น”

5. ยินยอ มให้ “เปิดเผ ยข้อมูลพิสู จน์ตัวตน”

6. เสี ยบบัตรประชาชน รอระบ บตรวจสอบข้อมู ลยืนยันตัวตนข องท่าน

7. เมื่ อระบบตรวจ สอบเสร็จนำบัตรปร ะชาชนออก และดำเนินก ารต่อบนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เป็ นอันเสร็จสิ้น

เพียงเท่านี้ ก็เป็นอันเสร็ จสิ้นการล งทะเบียนผ่านตู้ ATM และรอใช้เงินคนล ะครึ่ง จากรัฐบาลได้เลยค่ะ