วิธีลงทะเบียนเราชนะ 3 ขั้นตอน ลงได้แล้วพรุ่งนี้

เป็นอีกห นึ่งเรื่องราวที่ชาวโซ เชียลต่า งติดต ามและสนใจกันทั้ ง ประเทศต้อ งบอกว่าในช่า งสถาณกา รณ์แบบนี้ ช่วยได้หลายอย่างเ ลย พรุ่งนี้แล้วก็จะถึงการลงทะเบี ยนเราชนะ

ตรงนี้ค วรศึกษาลายระเอีย ดกั นสักนิดเพื่อให้เวล าการลงทะเบียนจะไม่เกิ ดข้อผิดพล าดเกิดขึ้น

ล่าสุด จา กที่ท างด้าน รั ฐบาลประกาศมาตรการเยียวย ระลอ กใหม่ ผ่านโครงการ เราชนะ เพื่ อช่วยเหลือบรรเทาประชาชนที่ได้รับผลกระท บจำนวน 31.1 ล้านคน

โดยรั ฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเยีย วย า 3,500 บาท ต่อคนต่อเ ดือน เป็นเวลา 2 เดือน โด ยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแ ห่งรัฐ หรือบัตรค นจน จะได้รับวงเงินช่ วยเหลือตลอ ดระยะโครงกา รฯ ผ่านบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐโดยไม่ต้องล งทะเบียน

2. กลุ่มผู้ที่มีแ อปพลิเคชัน เป๋าตัง ที่ผ่ านการคั ดกรองคุณส มบัติตามเกณฑ์ที่กำหน ดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านร ะบบการชำระเงินอิเ ล็กทรอนิกส์โดยภาครั ฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชันเป๋าตัง

3. กลุ่มผู้ที่ไ ม่มีบัตรสวัส ดิการแห่งรัฐ และ ไม่เคยลงท ะเบียนโครงกา ร คนละครึ่ง และเราเที่ย วด้วยกัน จะต้องล งทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

วันนี้เราจะม านะนำวีธก ารลงทะเบียนแบ บง่ายๆ พร้อมกับขั้นต อนลงทะเบียน เว็บไซค์ เราชนะ ในวันที่ 29 ม.ค.นี้

1.เข้ าเว็บ www. เราชนะ .com

2.ใช้เลขบั ตร ปชช. รหั สหลังบัตร วันเดือ นปีเกิด เบอร์โทร

3.กรอก OTP รอผล

ส่วนผู้ที่มีบัตรส วัสดิการ คนละครึ่ง เราเที่ ยวด้ว ยกัน ไม่ต้องลงทะเบียน ถ้า ลงทะเบียนระบ บจะแจ้ง ว่า ท่านไม่ต้องล งทะเบียนใหม่