วิธีโอนเงินเราชนะ 3500 บาท ออกจากแอปเป๋าตัง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ชั่วโมงนี้ ต้องติ ดตามและห้ามพล าดประเด็นนี้กันเลยจริงๆ

ซึ่งช่วงนี้เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบกันทั่วประเทศ  ซึ่งถือว่าตรงนี้ ถือว่ าเป็นโครงการ ที่เรียกได้ว่า ซับน้ำตา คนไทยได้ห ลายคนเบลย ก็ว่าได้ โดยตรงนี้ การสมัครโครงการเราชนะ มีไม่มาก ซึงการโอนเงินก็ง่าย ดังต่อไปนี้

ขั้นตอน / วิธีโอนเงินเราชนะ ออกจากแอปเป๋าตัง
สำหรับใครที่ได้รับสิทธิเราชนะรับเงินเยียวย า 3,500 บาท x 2 เดือน รวมแล้วจะได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเข้า e-Money ในบัตร (วิธีกดเงินเราชนะ)
กลุ่มคนละครึ่งรับเงินเข้า g-Wallet ในแอปเป๋าตัง
ขอสาธิตวิธีการโอนเงินออกจา กแอพเป๋าตังไปยังบัญชีพร้อมเพย์เบอร์โทรศัทพ์นะ ครับ

วิธีการโ อน เงินเราชนะออกจากเป๋าตัง
1. เข้าแอพ เป๋า ตัง
2. กดเข้า เมนู “G-Wallet“
3. เลือก โอนเงิน” จากเมนูด้านล่าง
4. เลือกบัญชีธนาคาร หรือ พร้อมเพย์ปลายทางที่จะโอนเงินออก
5. ป้อนจำน วนเงินที่ต้องการโอนออกจากเป๋าตัง
6. ตรวจ สอ บข้อมูลพร้อมกด “ยืนยันการโอนเงิน”
7. ป้อนรหัส PIN 6 หลัก
8. โอนเงินเรียบร้อย

ท่านสามารถ “โอนเงินเยียวยาเราชนะท ออกเป๋าตังได้ต ลอด 24 ชั่วโมงโดยสามารถโอ นไปยังบัญชีทุ กธนาคาร /

โอนไปพร้อมเพย์เบอร์โทรศัทพ์มือ ถือ หรือ พร้อมเพ ย์เลขบัตรประชาชาชนได้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าหน้าหลักแอพเป๋าตัง

เป็นวิธีโอนเงินเ ราชนะโด ยโอนไปยังพร้อมเพย์ หากท่านจะ โอนไปยังธนาคารอื่นๆ ก็สามารถทำได้ครับ

 1. กดเข้าแอพเป๋าตัง
 2. ใส่รหัสผ่าน/ สแ กนนิ้วมือ / สแก น หน้า
 3. เข้าสู่หน้าแอพเป๋าตัง
 4. กดเลือกเมนู “G-Wa llet” เมนูด้านบนสุดซ้ายมือ

ขั้นตอนที่ 2 เข้าหน้า G-Wallet เพื่อโอนเงินออก

 1. เข้าหน้า G-Wallet
 2. ตรวจสอบยอดเเงินที่ต้อง การโอนอ อก เช่น ตอนนี้มี 9 บาท จะโอนเงิน ออกทั้ง  9 บาทเลย เป็ น ต้น

ขั้นตอนที่ 3 เลือกโอนเงินในเมนู G-Wallet

 1. ให้เลื่อนลงด้านล่างของหน้าจอ G-Wallet
 2. กดเลือก “โอนเงิน

ขั้นตอนที่ 4 เลือกธนาคารที่จะโอนเงินออกจากแอพเป๋าตังไปให้

สามารถโ อนเงินออกจากแอพ เป๋าตังไปไ ด้ทุกธนาคาร และโอ นไปบัญชีรับเงินพร้อมเพ ย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 1. ใน ตัวอย่าง คือ โอนเงินออกจากเป๋าตั งไปยังบัญชีพ ร้อมเพย์เลขโทรศัพท์
 2. ป้ อนเลขเบอร์โ ทรศัพ ท์ในช่อง “พร้ อมเ พย์
 3. เมื่อป้อ นเลขเบอ ร์โทรศัพท์ 10 หลักแล้ว กด “เสร็จสิ้น
 4. โปรด รอสักครู่

เลือกธนาคารรับเงินที่จะโอนเงินออกจากแอพเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 5 ป้อนจำนวนเงิน

ในหน้า “ระบุจำนวนเงิน” ให้ท่านป้อนจำน วนเงิน ที่อยู่ใน “G-Wallet” ที่ท่านจะโ อนออกเช่น ยอด เงิน G-Wallet มี 500 บาท ท่า นก็ป้อนจำนวนเงิ นที่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 บาท เป็นต้น

 1. ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการโอนออก (ตัวอย่างขอป้อน 9 บาท
 2. กดปุ่ม “ยืนยัน

*ท่านโอนเงินได้สู งสุดไม่เกิน 50,000 บาท/วัน สามารถตั้งว งเงินใช้จ่า ยได้ที่หน้า ตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 6 ยืนยันข้อมูลการโอนเงิน

ในหน้า 6.1 ขอให้ท่านตรวจสอบชื่ อ เลขบั ญชีพร้อมเพย์ และจำนวนเงิน ห ากทุกอย่างเรียบร้อยกด “ยืนยั นการโอนเงิน

ในหน้า 6.2 ใ ห้ท่านใส่รหัสผ่า นแอปเป๋าตัง (รหัส P IN 6 หลัก)

       

 

ขั้นตอนที่ 7 โอนเงินเยียวยาเราชนะเรียบร้อย

เมื่อทำรายการทุก อย่างเรียบร้อยระบ บจะแจ้งสลิป “โอนเงินเรี ยบร้อย” พร้อมระบุรายละเอียดไว้เช่น โอนไปไหน จำนวนเงิ นเท่าไร เป็นต้น

ท่านสามารถตรวจสอ บยอดเงินใ นแอพเป๋าตัง และบั ญชีธนาคารที่ท่านโ อนยอดเงินนี้ไปได้นะครับ

 

     

 

การโอนเงิน ออกจากแอพเป๋าตัง ไม่ได้จำ กัดจำนวนครั้งไว้ และท่า นสามารถทำรายก ารได้ตลอด 24 ชั่วโมงค รับ

ขอบคุณทุ กๆท่านที่อ่านวิ ธีโอนเงินเราชนะจนจบครั บ