ประกาศ งดจัดงาน เคาท์ดาวน์ปี 64 ขอความร่วมมือ เอกชน งดด้วย

อีกหนึ่งเรื่ องราวที่กำลั งเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ สำห รับสถานการณ์ CV-19

ที่เริ่มกลับม าอีกครั้ง หลังจากที่หน่วยแพ ทย์ไปสุ่มตรวจหาผู้ติ ด จากตล าดกุ้ง ที่จังหวัด สมุทรสาคร

โดยสุ่มตรว จจาก 1000 คน พ บว่ามากกว่า 70% เป็นผู้ติด CV-19 ทำให้ท างจังหวัดสั่งล็อคดาวน์

เนื่องจากสถ านการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงใ กล้ปีใหม่ ทำให้มีหลายๆจังห วัด สั่งล็อคดาวน์ และงดจั ดกรรมกิจเคาท์ดาวน์

ล่าสุดเพจ นโยบ าย ไทยแลนด์ ได้โพสต์ข้อความพร้ อมระบุว่า

กทม. งดจัดงานเทศ กาลปีใหม่ ขอความร่วมมือเอ กชน งดด้วย!!! ต่างจังหวัดรอผู้ว่าแ จ้ง จะรับมืออย่างไร

โพสต์ดังกล่าว

โด ยข้อความดังกล่าว ทำให้มีช าวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิ ดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

เพราะอยา กจะให้จังหวัดอื่นๆ ป้ องกั นการจัดงานสังสรรค์ในช่วงปีใหม่

เนื่องจากสถานกา รณ์ตอนนี้ไม่ควรที่จะมีผู้คนร วมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มๆ เพราะอา จมีการแพ ร่ของ CV-19 ได้

ค อมเม นต์ชาวเน็ ต

ทั้งนี้ ยังมีผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อว่า อนุวัติจัดให้ ได้โพสต์ข้อความอีกว่า

จังหวั ดคุณมีงานปีใหม่ไหม?????? ล่ าสุดเทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี. ประกาศ งดจั ดกิจกร รมส่งท้ายปีเก่ าต้อนรับปีใหม่ Countdown 2021

อ ย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้มีการป ระกาศดังกล่าวผู้คนส่วนใหญ่ ก็พร้อ มจะให้ความร่วมมือ

เพราะว่าสถานการณ์ต อนนี้ ยังไม่เหม าะที่จะจัดงานที่มีผู้ค นรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

ทางที มงานก็ต้องขอเป็ นกำลังใจให้ทุกคน ช่วยกันป กป้อ งตัวเอง และสวมหน้าก ากอน ามัยกันด้วยนะคะ

ขอบคุณ นโยบาย ไทยแลนด์