สธ. ชี้แจงฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในนักเรียนชาย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมผ กล่าวถึงการฉี ดวั คซีนให้เด็ ก โดยเฉพาะการให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่วันนี้เป็นการคิกออฟฉี ดให้เด็ กนักเรียนเป็นวันแรกว่า

การฉี ดวั คซีนยังเป็นไปตามความสมัครใจ จะเน้นการฉี ดที่โรงเรียน เพราะเดินทางสะดวกและมีระบบข้อมูลการฉี ดวัคซีนอยู่แล้ว ซึ่งวันนี้พบว่าเด็ กผู้หญิงคุ้นเคยกับการฉี ดวั ค ซีนมากกว่าเด็ กผู้ชาย เพราะเคยฉี ดวั คซีนม ะเ ร็งปากมดลู กมาแล้ว ยืนยันว่าวัคซีนที่นำมาใช้ปลอดภัย เพราะผ่านการรับรองทั้ง องค์การอาหารและย า(อย.) และองค์การอนามัยโลก

โดยในระยะแรกจะมีการจัดสรรให้นักเรียนระดับชั้น ม.1-3, ม.4-6, ปวช.-ปวส. หรือเทียบเท่า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสะดวกของโรงเรียนนั้นๆ เพราะจะใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดเป็นผู้ควบคุมดูแล รวมถึงจะมีการกระจายวั คซี นไฟเซอร์ไปถึงเขตอำเภอ ซึ่งแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาที่ส่งไปให้จังหวัดแล้วให้เป็นผู้กระจายออกไป

ส่วนเด็ กในระบบ Home school จะมีการจัดสรรวัคซี นไปที่จังหวัด และจะมีการนัดหมายฉี ดวัคซี นอีกครั้งในระยะต่อไป รวมถึงนักเรียนชาวต่างชาติหากมีข้อมูลในระบบ โรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จะฉี ดวั คซีนให้ทั้งหมดเช่นเดียวกัน

ขณะที่บางมหาวิทย าลัย ที่มีนักศึกษาอายุต่ำกว่า 18 ปีนั้น ยืนยันว่าสามารถฉี ดวัคซี นได้ โดยให้แสดงความจำนงมาที่จังหวัด หรือ กระทรวงสาธารณสุข ก็จะมีการจัดสรรวั คซีนไปให้ ส่วนสูตรฉี ดวั คซีนอายุมากกว่า 18 ปี จะเป็น Sinovac+AstraZeneca แต่หากเด็ กอายุ 18 ปี อยู่ในชั้นเรียนมัธยม ต้องการฉี ด Pfizer เหมือนเพื่อนก็สามารถอนุโลมให้ฉี ดได้

ทั้งนี้อาการข้างเคียงของการฉี ดวัคซี นชนิด mRNA จากการเฝ้าระวังหลังการฉี ดวัค ซี นในเด็ กนักเรียน คือ แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอ ก ห อบ เหนื่อยง่าย ใจสั่น และหมดสติเป็นลม หลังจากฉี ดเข็มที่ 2 แต่จำนวนที่พบมีเพียง 4 คน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกับประเทศอื่นๆ ที่มีการบันทึกไว้ แต่ในภาพรวมประโยชน์ยังมีมากกว่าโทษและหากเด็ ก มีอาการหลังจาก ฉี ดวัคซี น ขอให้ผู้ปกครองพาไปที่โรงพย าบาลเพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม

นายแพทย์โอภาส ยังกล่ าวย้ำว่า การฉี ดวัคซี นในเด็ กนักเรียนทั้งชายและหญิง ในเข็มที่ 1 ยังฉี ดเหมือนกัน แต่ข้อมูลทางระ บ าดวิทย า ในประเทศอื่นๆ พบว่า ในเด็ กผู้ชายหากมีการฉี ดเข็ม 2 ที่จะมีการฉี ด หลังจากเข็มแรกไป 4 สัปดาห์นั้น จะมีโอกาสเกิดกล้ามเนื้อหั วใจอั กเสบมากกว่า จึงมีคำแนะนำว่าให้รอดูผลในเด็ กผู้ชายอีกสักพัก เพื่อทบทวนการฉี ดในสัปดาห์นี้ เมื่อสัปดาห์ที่ 2 และ 3 มีข้อมูลแล้ว ทางกระทรวงจะประเมิณสถานการณ์อีกครั้ง

แต่ในเด็ กผู้หญิงยังเชื่อมั่นว่ายังมีความปลอดภัย แต่จะยังคงติดตามสถานการณ์และฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย ซึ่งขอผู้ปกครองอย่าได้เป็นกังวล เพราะทางกระทรวงสาธารณสุขจะติดตามอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำฉี ดวัคซี นเข็มแรกเ ด็กชายหญิงยังเหมือนกัน แต่เข็ม 2 ในนักเรียนชาย ขอติดตามสถานการณ์และฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ประกอบก่อน หลังพบอาการข้างเคียง