สพฐ. เตือน ต้องทำตามนี้เท่านั้น ถึงได้เงิน 2,000

ก่อนอื่นขตน้องขอประทานโทษและต้องบอกว่า เด็กนักเรียน นักศึกษา สิ่งที่สำคัญที่ สุด นั้นคืออนาคตของประเทศชาติ โตขึ้นมาสิ่งที่ใช้ในการเลี้ยตนนั้นคือความรู้ ซึ่งจากสถานการร์รอบนี้นั้นทำให้หลายๆโรงเรียนนั้น ได้รับผลกระทบ กันแบบ ทั่วหน้า ทั้งนี้ในส่วนของสารสอน การเรียนรู้นั้น  ต้องดำเนินผ่านทางโซเชียล ซึ่งทำให้่เกิดค่าใช้จ่ายต่อเด็ก และผู้ปกครอง

 

โดยในส่วนของการช่วย เหลือในมาตราต่างๆนั้นถือได้ว่า ช่วยได้เยอะในหลายๆเรื่อง แต่ทว่าสำหรับการเรียน การสอนที่เป็นสิ่งสำคัญของอนาคตของชาตินั้น มาตรการช่วยเหลือ 2000 เพื่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนตรงนี้ ถือว่า ดีและช่วยได้เยอะในด้านการศึกษา แต่ทั้งนี้ ถ้าเด็กนักเรียน ตามเรื่องการศึกษาไม่ทันผู้ปกครองควรชีเเนะอีทางด้วย

 

ความคืบหน้าหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ม.6, ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในกรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่cv-19

 

จากนั้น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลง จุดยืนลดภาระทางการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ภายใต้สถานการณ์การแพร่ของ cv-19 ตามมาตรการลดภาระทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล

ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งจากเดิมขั้นตอนการจ่ายเงิน เยียวยานักเรียน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบโอนให้ผู้ปกครองนักเรียน

แต่คำสั่งล่าสุด ด่วนที่สุดที่ ศธ .๔๐๐๖/๖๒๕๕๕ โอนกลับมาให้โรงเรียนรับผิดชอบดำเนินการจ่าย เยียวยานักเรียน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน และเปิดช่องทางจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนผ่านบัญชีผู้ปกครองหรือนักเรียนก็ได้ทั้งนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.) ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด มีใจความดังนี้

ด่วนที่สุด ที่ ศธ .๔๐๐๖/๖๒๕๕๕สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

17สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ของ cv-19

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศ5 0๔๐๐๖/ว ๒๔๘๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน

ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ของ cv-19 เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ของ cv-19 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ของcv-19 เป็นไปตามแนวทางการจัดสรรเงินกู้และการใช้จ่ายเงินกู้ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการ

ตามแนวทางหรือวิธีการที่หน่วยงานกำหนดในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๔ (รายการค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน)

 

จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. ยกเลิกหนังสือฉบับที่อ้างถึงดังกล่าว

๒. การเตรียมความพร้อมรองรับการจัดสรรเงินกู้

๒.๑ การเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรองรับเงินกู้ที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดบัญชีให้ทราบอีกครั้ง

๒.๒ ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สามารถดำเนินการจ่ายได้ทันที กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจ่ายได้ และกรณีที่ต้องขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มเติมตามแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด

๓. วิธีการเบิกจ่ายเงินให้ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๔ (รายการค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) โดยสถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของ cv-19 ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดวิธีการจ่ายเงิน(เพิ่มเติม) โดยให้สถานศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองหรือนักเรียนได้ และให้จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับการสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินกู้ ให้ดำเนินการตามแบบรายงาน

โดยสามารถดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ของ cv-19 และแบบรายงานข้อมูล ตาม QR CODE แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ของโครงการเงินกู้เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)