สวัสดิการเปี่ยมสุข กสิกรไทย ให้ยืม 20,000 ดอกต่ำ สมัครง่าย

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้ ทำให้ใครหลายคนต่างต้องการเงิ นก้อนมาใช้หมุนเวียน สำหรับอุปโภค หรือ บริโภค ซึ่งสินเชื่ อส่วนใหญ่จากธนาคารต่างๆ ก็ได้ออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการเงินก้อนไปใช้จ่ายในชีวิ ตประจำวัน หรือหมุนเวียนในธุรกิจ

อีกทั้งสถานการณ์ CV-19 ยังส่งผลก ระท บต่อทุกกลุ่มอาชีพ การมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายในอนาคต จึงเป็นสิ่งจำเป็นไว้ใช้เป็นทุนสำรองในอนาคต จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ทางธนาคารต่างๆ ออกสิ นเชื่ อมาให้ผู้ที่ต้องการเงิ นด่ว น หรือ เงิ นก้อนมาใช้จ่าย

วันนี้เราจึงมีสินเชื่อดีๆ จากธนาคาร กสิกรไทย มาฝากไว้ให้ทุกคนได้เป็นตัวเลือกในการตั ดสินใจกัน สำหรับ สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย โดยมีวงเงิ นให้สูงสุด ตั้งแต่ 20,000 ถึง 1,500,000 บาท ดอ กเบี้ ยต่ำ ผ่อนได้นานสูงสุด 24-60 เดือน

รายละเอียดสินเชื่ อสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย

 1. ให้ดอกเบี้ ยต่ำพิเศษ สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อต กลงกับธนาคาร
 2. วงเงิ นกู้ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด
 3. วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท เลือกผ่ อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด
 4. วงเงิ นขั้นต่ำ 6,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสมร วมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน
 5. ไม่มีค่าธรรมเนียมจั ดการให้กู้
 6. ไม่มีค่าป รับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสั ญญากู้
 7. ค่าอากรแสตมป์ติดสั ญญาเงินกู้

คุณสมบัติผู้ขอสินเ ชื่อ

 1. อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ รวมแล้วไม่เกินอายุเกษียณที่หน่วยงานกำหนด
 2. เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ย งชีพที่ บลจ.กสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 3. เป็นพนักงานประจำของหน่วยงาน
 4. ไม่จำกัดรา ยได้ขั้นต่ำ
 5. อายุงา นไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พ้ นทดลองงาน)
 6. ได้รับการพิจ ารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้

เอกสารประกอบการสมัคร

1. เอ กสารทั่วไป

 • สำเนาบัตรประช าชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน
 • สำเนาบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย
 • หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ (สามารถขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยาก รบุคคลของบริษัท / หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร)
 • สำเนาใบแจ้งยอ ดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

2. เอกสา รแสดงรายได้

 • หนังสือรับรองเงิ นเดือน หรือสลิปเงินเดือนอายุไม่เกิน 2 เดือน (ต้นฉบับ / สำเนา)
 • กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน เพิ่มเอกสารสำเนารายการเดินบั ญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน
 • กรณีมีรายได้อื่นนอกเหนือจากงานประจำเช่น คอมมิชชั่น เพิ่มสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลั ง 6 เดือน หรือสำเนาการเสี ยภาษีเงินได้ 50 ทวิ ปีล่าสุด

*หมายเหตุ

ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อ งในเอกสารทุกฉบับ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของบริการตามหลักเก ณฑ์และนโยบายของธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธียื่นเอกสารการสมัคร

ผู้ที่ส นใจ สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ธนาค ารกสิกรไทย สาขาใกล้คุณโดยสามารถเช็กได้โดยคลิกที่นี่ www.kasikornbank.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-8888888 กด 04