เกษตรกรมีเฮ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ 10,000 ดอกเพียง 10 บาท ต่อเดือน

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับเกษตรกรทุกท่าน จากสถานการณ์ CV-19 ตอนนี้

มีหลา ยกลุ่มหลายอาชีพต่างได้รับผลกระทบ ทำให้ทางธนาคารต่างออกมาตราการช่วยเหลือ

เพื่อเยียวย ากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ล่าสุด ทางธนาคาร ธกส.

ได้ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินสำหรั บชาวเกษตรกรที่เดื อดร้อ น

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64 นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64 ทางคณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติเห็นชอบมาตราการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19

ให้พักชำระห นี้กับสัญญาเงินกู้ที่มีต้นเงินคงเป็นห นี้ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 64

ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของ ศบค. และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม ประกอบด้วย

1. โครงการพักชำระห นี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าเกษตรกรและลูกค้ารายคน

ที่มีห นี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือน ธ.ค.63- พ.ค. 64 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม

2. โ ครงการพักชำระห นี้ต้นเงินให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร

ที่มีห นี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือน ธ.ค.63- พ.ค. 64 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากงวดชำระเดิม

3. โครงการพักชำระห นี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่กู้เงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุ กเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก CV-19

ที่มีห นี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือน ธ.ค.63-พ.ค. 64 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากงวด ชำร ะเดิม

4. โครงการพักชำระห นี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขห นี้นอกระบบ

ที่มีห นี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวด ธ.ค.63-พ.ค.64 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอ กเบี้ยผ่อนปรนเพื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบ

ทั้งในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในชีวิตประจำวัน และการฟื้นฟูเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

 • วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บา ท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน
 • กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้
 • ไม่ต้องใช้หลักประกั น
 • แบ่งค่างวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน
 • พักชำระเงินต้นและดอ กเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
 • ขอสินเชื่อทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-30 มิ.ย. 64

2. โครงการสินเชื่อฉุ กเฉินเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

 • กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กร และสหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ) ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุด ตามประกาศ ศบค. และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม
 • อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี
 • ระยะเวลาชำร ะคืนไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค.65
 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
 • ขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วั นที่ 1 ก.พ.-31 ธ.ค. 64

ทั้งนี้ สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการข้างต้นกับ ธ.ก.ส.

ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family คลิกที่เว็บไซต์ www.baac.or.th

โดยในกรณีแสดงความประสงค์ขอพักชำระห นี้จะปรากฏข้อความ ธ.ก.ส.

ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น

หากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไป

จะปรากฏข้อความ ธ.ก.ส. ได้รั บข้อมูลของท่านเรียบร้อย เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น

และช่องทาง Call Center 02-555-0555 หรือที่ สาขา ธ.ก.ส. ในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม สำหรับเกษตรกรที่สนใจกู้ของ ธ.ก.ส. สามารถดูรายละเอียดข้างต้นได้เลยค่ะ