สินเชื่อกรุงไทยใจดี ให้ยืม 100,000

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับสถานการณ์ CV-19 ในช่วงนี้ ทำให้ใครหลายคนต่างได้รับผลกระทบไปตามๆกัน ทางธนาคารต่างๆ จึงออกมาตรก ารช่วยเหลือ เยี ยวย าให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

อีกทั้งสถา นการณ์ดังกล่าว ยังทำให้เศรษฐกิจทั่วโลก ต่างได้รับผลกร ะท บกันถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ มนุษย์เงินเดื อนที่ทำให้ขาดรายได้ หรือ ไม่เพียงพอต่ อค่าใช้จ่าย

วันนี้ทางเราจึงมีสินเชื่อกรุงไทยใจดี มาแนะนำสำหรับผู้ที่อยากจะมีเงิ นก้อน หรือ เงินหมุนสำรอง ไว้สำหรับใช้จ่ายในสถานการณ์ฉุ กเฉินมาให้ทุกท่านไว้เป็นตัวเลือกในการตั ดสินใจกัน

จุดเด่นของสินเชื่อ กรุงไทยใจดี

  1. ว งเงินหมุนเวียนสำร องพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท
  2. สมั ครง่ายผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลได้ภา ยใน 5 นาที
  3. ไม่ต้อ งใช้เอกสาร ไม่ต้ องมีบุคคลคนค้ำประกั น
  4. ไม่ใช้ไ ม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่าธรร มเนียม
  5. คิ ดดอกเบี้ยที่ 15-24% ต่อปี หักบัญชีในกา รชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 24 ของเดือ น
  6. ให้ว งเงินสูงสุด 0.7 เท่าของรายได้สุ ทธิที่เข้าบัญชีกรุงไทย

คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นลู กค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย และได้รับการเชิ ญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรื อ Krungthai Connext เท่านั้น4

วิธีสมั ครสินเชื่ อกรุงไทยใจดี

สินเชื่ อนี้จะสมัครได้ก็ต่อเมื่อมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย และทางกรุงไท ยจะส่งลิงค์เชิญให้สมัครเท่านั้น ซึ่งเมื่อก ดลิงค์สมัครแล้ว ก็จะสามารถสมัครผ่านแอพกรุงไทย Next และรู้ผ ลได้ภายใน 5 นาทีเลย

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าบริการต่างๆ

  1. ไม่มีค่าธ รรมเนียมรายปี
  2. ค่าอากรสแตมป์ 0.05% จากวงเ งินที่ได้ รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ย นแปลงตามประกาศของหน่วยงาน รา ชการที่กําหนด
  3. ค่าติดตามทวงห นี้ : ตามประกาศของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย/ทุกรอบของก ารผิดนัด ชําระห นี้

หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อร้ องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดู รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungthai.com หรือ Contact Center โทร 02 111 1111 หรือ ธนาคา รกรุงไทยทุกสาขา