สินเชื่อกรุงไทย พร้อมใช้ ให้ยืม 1,000,000 สบายๆ

เรียกได้ว่าเป็นโครงการสินเชื่อดีๆจากธนาคารกรุไทยที่เข้าตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคือง ช่วยให้พี่น้องประชาชนได้บรรเทาความความเดือ ดร้อนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับสินเชื่อสินเชื่อกรุงไทย Smart Money และถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสินเชื่อวงเงินพร้อมใช้ที่มีผู้คนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากสินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ที่ให้วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท และมอบดอกเบี้ยที่ถูกใจ และสมเหตุสมผลนั่นเอง ทั้งยังมีขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครยืมเพียงง่ายๆ และผู้สมัครไม่ต้องค้ำประกันทรัพย์สิน หรือบุคคลแต่อย่างใด

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครรับวงเงินสินเชื่อกรุงไทย Smart Money นั้น ต้องมีคุณสมบัติของผู้ยืม ต้องมีรายได้ตั้งแต่ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นบาทขึ้นไป และจะต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีขึ้นไปนั่นเอง โดยรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

จุดเด่นผลิตภั ณฑ์

1. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แ ต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

2. ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไท ยก็ทำได้

3. เพียงมีร ายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป

4. กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักปร ะ กัน หรือคนค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้สมัคร

1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดื อนขั้ นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีร  ายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีประวัติเสียห ายด้านกา รเงิน ไม่มีห นี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารที่ใช้สมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประช าชน

2. สำเนาทะเบียนบ้ าน

3. บัตรประจำตัวพนักงา น (ถ้ามี)

4. ต้นฉบับหนังสื อรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่ าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

5. Statemen t

6. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ปร ะจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

7. เจ้าของร้านค้าร ยย่ อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

8. เอกสา รใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่ าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่
อาคาร 1
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

tel ติดต่อธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่
0-2255-2222
icon fax ติดต่อธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่
0-2255-9391-3

หรือเว็ปไซต์ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/24

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น