สินเชื่อกรุงไทย ให้กู้ยืมได้ทุกอาชีพ ไม่ค้ำประกัน ไม่ต้องโอนก่อน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเ ชียล ต่างติ ดตา มและต้องบอกว่า ในช่วงสถ าณการณ์รอบ 2 นี้ ไม่ว่า ภาครัฐ หรือเอกชนได้รับผลก ระทบกันหม ดทั่วหน้ากันจริงๆ

ซึ่งเวลาแบบนี้หล ายคนมองหา ว งเงิน สักก้อนเพื่อจับจ่ ายใช้สอยหรือใ ช้จ่ายหมุ่นเวียนทางธุ รกิจของตนเอง

ตร งนี้เพื่อล ดความเ สียง ในช่วงที่ไม่สู้ดีแบบนี้ จ ะดีกว่าไหม ถ้าวงเงิ นก้อนนั้น คือ 1 ใน 5 ของธนคารชั้นนำของประเทศไทยอย่า ธ.กรุงไทย

ล่าสุด โดยที่  ธน า คาร กรุงไทย เป็นอีก ธนาคารห นึ่ง ที่สามารถกู้เงิน โดยไม่มีหลั กทรัพย์ ค้ำประกันได้ เช่นเดียวกับสินเชื่อ กสิกรไทย

ไม่ต้องมีหลักท รัพย์ ทำให้สามารถก็กู้เงินธนาคารกรุงไทย ไม่ต้องใช้คนค้ำประกั นหรือหลักทรัพย์ค้ำปร ะกัน สำหรับ สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money กู้ยื มได้ง่ายๆ แถมอัตราดอกเบี้ยต่ำ

โดยม่ต้องใช้คน ค้ำประกัน ให้ยืมไ ด้สูงสุด 1,000,000 บาท แต่ไ ม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ ต่ อเดือน ไม่มีบัญชีเงินฝาก กับ ทางกรุงไท ย ก็สมัครได้

สินเชื่อ กรุ งไทย Smart Money ปล่อยใ ห้กู้ยืมได้ สูงสุดถึง 1,000,000 บาท แต่ถ้ าต้องการกู้ที่ 100,000 บาท ก็สามารถทำได้

ที่สำคัญ สามารถผ่อนชำระเงินคืน ให้กับท าง ธนาคาร ได้แบบสบ ายๆ สูงสุด 5 ปี ย อดการผ่อน ชำระเงินคืน จะตกเพียง เดือนละ 2,761 บาท อัตร าดอกเบี้ย อยู่ที่ 22%

และยังมีอัตราดอกเบี้ยแบ บพิเศษ 15% อี กด้วย ยอดการผ่อน ชำระ จะต กเพียงเดือนละ 2,378 บาท

จุดเด่น สิ นเชื่อ กรุ งไทย Smart Money

1. ให้วงเงินสูงสุดที่ 5 เท่ า ของร ายได้ ต่อเดือน สูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาท

2. ไม่มีการรับเงินเดื อนผ่านบัญชีก รุงไทย ก็สมัครได้

3. ต้องมีรายได้ขั้ นต่ำ 30,000 บาท ขึ้นไป

4. กู้ง่าย ไม่ต้องใ ช้หลักประกัน แล ะ บุคคลค้ำประกัน


คุณสมบัติ ผู้สมัค รขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Smart Money

1. บุคคลทั่ วไป ที่มีรา ยได้ 30,000 บาท

2. มีอ า ยุการ ทำงาน ที่ไม่น้ อยไปกว่า 1 ปี

3. เจ้าข องร้านค้า รายย่อย ทั่วไป ต้องมีร ายได้ต่อเดือน 30,000 บาท แ ละ เปิดร้ าน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. ไม่มี ปร ะวัติเสียด้ านการเงิน ไม่มีห นี้สินไดๆ

เอกสาร ก ารขอ สินเชื่ อ เงินให้กู้ยืม Smart Money

1. สำเนา บัตรป ระจำตัว ประชา ชน 1 ชุด

2. สำเนา ทะเ บียน บ้าน 1 ชุด

3. บัตร ประจำตัว ก ารเป็นพนักง าน กรณีที่มี

4. ต้นฉบับ หนังสือ รับร องรายไ ด้/สลิปเงินเดื อนล่าสุด หรือ หลักฐ านอื่นๆ ที่แสดงรายได้ ที่เชื่อถือได้

5. Statement

5.1. บุคคลที่มี รา ยได้ประ จำ ให้ใช้ Statement 3 เดือนล่ าสุด

5.2. เจ้าของร้า นค้า ทั่วไป ให้ใช้ Statement การดำเนิ นธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป หรือ สำเนา หนังสือก ารจดทะเบียน หรือ สำเนา ทะเบียนการค้า

ท่านที่สนใจ สมัครขอสิ นเชื่อ และ อ่าน ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เวปไซต์ ธนา คารกรุงไทย

 

โดย สำหรั บใครที่มีข้อสงสัย ก็สามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม/แจ้งข้อร้องเรียน สามารถเข้ าไปดูรายละเอีย ดเพิ่มเติ มได้ที่ Krungthai.com หรือเบ อร์โทร Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธ นาคารกรุ งไทยทุกสาข า