สินเชื่อกสิกรไทย ให้ยืม 10,000-1,500,000 มีแค่แอพ K-plus ก็สมัครได้

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับโครงการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย หรือโครงการสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่เปิดให้ประชาชนและลูกค้าของธนาคารกสิกรเข้ามาสมัครรับสินเชื่อไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ฝืดเคืองในยุคของความเร่งรีบ

โดยธนาคารกสิกรไทย ได้แจงรายละเอียดผู้มีสิทธิเข้ารับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเป็นพนักงานประจำ หรือผู้ประกอบการ และผู้ทีมีอาชีพอิสระ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ทั้งยังกู้ได้โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันใดๆทั้งสิ้น โดยอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารระบุไว้นั้นก็สมเหตสมผล เรียกว่าดอกเบี้ยนั้นต่ำ คิดเป็น 15 เปอร์เซนตลอดอายุสัญญานั่นเอง

ดังนั้นหากผู้ใดสนใจ สามารถเข้าไปทำการสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกสิกรไทย หรือแอพพลิเคชั่น กสิกร K Plus ที่ทั้งยังอนุมัติไว ดังนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็สามารถสมัครสินเชื่อ Xpress Loan ได้ตลอดนั่นเอง

จุดเด่นของสินเชื่ อ

สมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดียว สำหรับผู้กู้ที่มีบัญชีเงินเดื อนผ่านธ.กสิกรไทย

ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญา เริ่มต้นแค่หลั กร้อย เพียงเดือนละ 330 บาท

เงินเดือน 15,000 บาท ก็กู้ได้!ไม่ต้องมีบุคคลค้ำปร ะกัน

ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ ไม่ว่าจะเสริมสวย เปลี่ยนคุณเป็นค นใหม่ เรียนต่อ แต่งบ้าน พาครอบครัวไปพักผ่อน ปิดหนี้บัตรเครดิต หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที!เตรียมเอกสารให้ครบ แล้วไ ปที่สาขาหรือสมัครในแอพ กสิกร K Plus

 

 

อัตราดอกเบี้ ย

 

 

ยอดผ่อนชำระต่อเดื อน

1. สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย รายละเอียดดังนี้

2. สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการส มัคร

ผู้มีรายได้ปร ะจำ
คุณสมบั ติ

1. สัญชาติไท ย

2. อายุ 20 ปีขึ้นไ ป

3. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เ กิน 70 ปี

4. ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้ นไป

5. ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านกา รทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

6. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำง าน หรือโทรศัพท์มือถือ

เจ้าของกิจกา ร
คุณสมบั ติ

1. สัญชาติไท ย

2. อายุ 20 ปีขึ้นไ ป

3. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิ น 70 ปี

4. ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไ ป

5. ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่ า 2 ปี

6. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพ ท์มือถือ

อาชีพอิส ระ
คุณสมบั ติ

1. สัญชาติไท ย

2. อายุ 20 ปีขึ้นไ ป

3. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เ กิน 70 ปี

4. ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

5. ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยก ว่า 1 ปี

6. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรื อโทรศัพท์มือถือ

 

เอกสารประกอบการสมัค ร

1. เอกสารแสดงตัวต น

2. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอ ายุ

3. เอกสารแสดงราย ได้

4.เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อ ย 6 เดือน

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140.

เบอร์โทรศัพท์ 02-2220000 กด 1

หรือเว็ปไซต์ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/XpressLoan.aspx#application-details

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น